Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa och referat 8f

Skapad 2018-10-04 12:00 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Kortkurs i referatskrivning för fyra lektioner.
Grundskola 8 Svenska
I tre veckor framåt ska vi förutom bokläsningen, jobba med sakprosatexter. Du får lära dig vad som utmärker sakprosa och vi ska läsa sakprosatexter. Därefter ska du träna på att skriva referat. Ordet referat härstammar från "Referare" som är latin och betyder ”att återge”. Referat är en sammanfattning av till exempel en text eller en händelse. Referat skrivs för att sammanfatta något, till exempel när man studerar, men det kan också användas som inslag i andra texter. Slutligen ska du också träna på att ange källor korrekt samt träna på att värdera källornas tillförlitlighet.

Innehåll

Preliminär planering sakprosa och referat 8f

 

v

Datum

Lektionsinnehåll

Mål med lektionen

Bedömning

45

 

Intro arbetsområdet, intro sakprosa – olika sorters sakprosa: nyhetsartikel, reportage, recension, insändare, debattartikel

Intro sakprosa

 

 

 

Läsa sakprosa - uppgifter

 

Kunskapskrav 1,2

 

 

(författarbesök)

 

 

46

 

Att skriva referat ppt

 

Källor och källkritik

 

 

 

Läsa sakprosa - uppgifter - inlämning

 

Kunskapskrav 1,2

 

 

Referatövning - källor och källkritik

 

 

 

47

 

Referatövning  forts

 

 

 

 

Referatövning

 

 

 

 

 

Inlämningsuppgift (senast måndag i v 48) Skriva referat

Kunna skriva referat och ange källor och värdera källor

Kunskapskrav 5, 7 och 8

 

 

 

Kunskapskrav som bedöms under perioden:

 

Läsning - lässtrategier

1

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsning - läsförståelse

2

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.

Skriva - textkvalitet

5

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Hantera information

7

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställa information

8

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Innehåll

 

Arbetsmaterial

Portal sid 194-199, ppt, sakprosatexte

Vad bedöms?

1. Läsförmåga när vi arbetar med sakprosatexterna

2. Ditt referat som du lämnar in måndag i vecka 48

Bedömning av referatet: 

 • Är källangivelsen korrekt gjord?
 • Är referatet kortare än källtexten (max 1/3)?
 • Finns det lämpliga och varierade referatmarkeringar?
 • Innehåller texten sambandsord och är den sammanhängande?
 • Finns det styckeindelning?
 • Är källtexten objektivt återgiven?
 • Är referatet skrivet med egna ord?
 • Är språket neutralt?
 • Är referatet skrivet i presens? 
 • Har du resonerat kring källans trovärdighet? (Källkritik)
 • Se även matris nedan

 

Uppgifter

 • Referatinlämning må v 48

 • Läs sakprosa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9

Matriser

Sv
Matris till Referat

F
E
C
A
Ny nivå
Innehåll
Referatet återger i stora drag originaltextens innehåll
Referatet återger relativt väl originaltextens innehåll
Referatet återger mycket väl originaltextens innehåll
Källhänvisningar, rubriksättning
Referatet innehåller källhänvisning, citat och några enkla referatmarkeringar Referatet har en till största del korrekt angiven rubriksättning med hänvisning till textens genre och originaltextens rubrik.
Referatet innehåller flera relativt väl angivna källhänvisningar, referatmarkeringar och citat Referatet har en korrekt angiven rubriksättning med hänvisning till textens genre och originaltextens rubrik.
Referatet innehåller flera mycket väl fungerande källhänvisningar, referatmarkeringar och citat. Referatet har en korrekt angiven rubriksättning med hänvisning till textens genre och originaltextens rubrik.
Språk, stil, skrivregler, genre
Ordval är lämpliga och passar till genren Meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet till stor del med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Ordvalen visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget Meningsbyggnad är varierad och fungerar relativt väl. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet till större del med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Ordvalen visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar väldigt väl i sammanhanget Meningsbyggnad är varierad träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väldigt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Källkritik
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källans trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källans trovärdighet och relevans..
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källans trovärdighet och relevans..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: