Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden Lergöken Lilla sidan 2018

Skapad 2018-10-04 15:40 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka känslor som glad, arg och ledsen. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl. Att vi respekterar varandra och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen får lära sig att dela med sig och uppmuntras att hjälpa varandra. Förskolan arbetar för att motverka stereotypa könsmönster och könsroller i både vår pedagogik och vår miljö. Vi uppmuntrar mångfalden och olikheter och anser att de stärker de demokratiska värderingar som förskolan vilar på. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

 

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

2. Planerade insatser

 

1. TRYGGHET

Bra kontakt med barnens vårdnadshavare för att skapa trygga barn. Genom att ge tydlig information, ha ett gott bemötande och vara ärliga mot vårdnadshavarna vill vi lägga grunden för att barnen ska känna tillit och känna sig trygga hos oss.

2. RESPEKT

Bemötande, vi vill uppnå ett tillåtande klimat där alla blir sedda och bekräftade genom att vara lyhörda mot varandra och att vi vuxna agerar som goda förebilder.

3. DEMOKRATI

Allas lika rättigheter.

 

3. Förväntade effekter

1. Trygga barn på förskolan.

2. Ett tillåtande klimat.

3. Alla barn ska ha samma möjligheter/ förutsättningar i leken och i samtal.

Här beskriver ni när ni ser följande

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

4. Metodval

1. TRYGGHET

Att vid inskolningassamtalet ha en öppen dialog med barnens vårdnadshavare.

 

2. RESPEKT

Genom reflektion i arbetslagen och observationer där vi tittar på hur barnen agerar mot varandra.

3. DEMOKRATI

Observation av hur barn/vuxna och barn/barn samspelar med varandra.

Kartläggningar

Rumsobservationer

Stödtexter som inte ska vara synliga

Texterna nedan är hjälptexter för att förtydliga förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: