👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOLSYSTEMET OCH ASTRONOMI ÅK 9

Skapad 2018-10-05 17:31 i Furudals skola Rättvik
Astronomikurs som tar upp stjärnors liv, galaxer och universums utveckling
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur föds en stjärna? Vilken typ av stjärna är vår sol? Vad heter vår galax? Vad är en galax? Hur uppkommer ett svart hål? Kommer vår sol att bli ett svart hål? Dessa och fler frågor skall ni få svaren på under de veckor vi läser astronomi:-)

Innehåll

Syfte

Vilket är syftet med arbetsområdet? läs vad Skolverket tycker.

Centralt innehåll

Vad inom fysiken är det vi skall arbeta med? läs vad som är taget ur läroplanen LGR11.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta område ska du kunna:

 • Redogöra för hur vårt solsystem är uppbyggt och något om hur det ser ut på solen och de olika planeterna.
 • Känna till skillnaden mellan asteroid, meteor, meteorit och komet.
 • Känna till att det är jordens rörelser och lutning som gör att vi har dag och natt samt olika årstider
 • Berätta om vår egen måne, dess faser, tidvatten samt sol- och månförmörkelse
 • Skilja fakta från myter
 • Redogöra för hur man lokaliserar Polstjärnan
 • Diskutera och argumentera för eller emot rymdresor till Mars.
 • teorin om Big Bang och att universum expanderar

 • veta vad som kännetecknar en galax och kunna berätta lite om vår egen

 • veta hur en stjärna "föds, lever och dör"

Undervisningen

kommer att bestå av:

 • lärarledda genomgångar
 • demonstrationer
 • arbete med frågor och begrepp, kopplade till området, i "Testa dig själv" samt genom olika laborationer.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan. Bedömningen sker både på lektionstid, diskussioner och skrivuppgifter och i samband med prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Generell bedömningsmatris i Bi, Fy och Kemi (7-9)

F
E
D
C
B
A
Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
Du kan inte samtala om och diskutera frågor som rör ämnet och formulerar inte gärna egna ställningstaganden.
Du kan samtala om och diskutera frågor som ämnet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som ämnet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt
Du bidrar inte gärna med frågor i diskussionen
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information
Förmåga att söka efter information från flera källor och kritiskt granska deras relevans.
Du kan inte söka med stöd av naturvetenskaplig kunskap information ur olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig kunskap information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig kunskap information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig kunskap information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Information
Användande av informationskälla.
Du använder inte informationen för att skapa faktatexter.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökning
Förmåga att planera undersökningar.
Du tar gärna hjälp för att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Användning av utrustning
I undersökningarna använder Du utrustning med viss osäkerhet
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i No
Du drar inga slutsatser med koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Undersökning
Rimlighet av undersökningens resultat och förbättring av undersökning
Du för inte resonemang kring resultatens rimlighet.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökning
Undersökning Dokumentation (tex Labbrapport)
Du gör inte dokumentationer av undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har otillräkliga kunskaper om ämnet .
Du har grundläggande kunskaper om ämnetoch visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ämnet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ämnet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper
Koppla samman fakta med vetenskapliga samband.
Du kan inte föra enkla resonemang om ämnet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ämnet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör ämnet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ämnet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör ämnet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ämnet och visar då på komplexa samband som rör ämnet.
Kunskaper
Användning av No-s modeller och teorier som berör ämnet.
Du undersöker inte hur viss system fungerar.
Du undersöker olika faktorers inverkan på viss system och beskriver då enkelt identifierbara samband och kan ge exempel.
Du undersöker olika faktorers inverkan på viss system och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Kunskaper
Resonera kring hur människan påverkar miljön negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling.
Du för inte resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar inte på någon åtgärd som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för dessutom enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för dessutom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för dessutom välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Kunskaper
Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Du kan inte ge exempel på och beskriva någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.