Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, TAL, ht19

Skapad 2018-10-07 16:11 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Under v.34 - v.41 arbetar vi med området Tal. Vi arbetar bland annat med läroboken, klassdiskussioner och problemlösningslektioner. I slutet av perioden testas eleverna genom ett skriftligt prov i två delar.

Innehåll


1. Syfte (konkretisering av målen)

Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig:
 • hur man avrundar och hur man använder sig av överslagsräkning
 • vad prefix är och hur man använder prefix
 • att multiplicera och dividera med tal mellan 0 och 1
 • enhetsbyten inom längd-, vikt och volymenheter
 • ​några delbarhetsregler

2. Centrala innehållet, Lgr 11

Följande moment från det centrala innehållet, Lgr 11, kommer tas upp:

 • ​reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal, metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang
 • potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix
 • centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik, metodernas användning i olika situationer
 • rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden
 • strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden
 • ​enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

3. Undervisningens innehåll

När vi arbetar med området Tal kommer vi att utgå från läromedlet Prio, kapitel 2. Undervisningen kommer att bygga på:

1. gemensamma genomgångar

2. film

3. eget arbete

4. laborativa aktiviteter i par/grupp

5. problemlösningsuppgifter (EPA=Enskilt, Par, Alla)

4. Bedömningsunderlag

 • 2 skriftliga prov (E-prov och E/C/A-prov)
 • kontinuerlig bedömning under lektioner

5. Länk till hemsida

För mer information; filmer, lathund, checklista samt provdatum, klicka på länken nedan för att komma till Catharinas hemsida.

 https://catarinasmatteno.weebly.com/matematik-aringk7.html

Matriser

Ma
Kunskapskrav TAL

E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: