👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: Debatt

Skapad 2018-10-08 08:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Du förbereder och genomför en debatt om ett valt ämne.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Bedömning av arbetet med debattartiklar och muntliga debatter.

Innehåll

Undervisningen

Vi lär oss mer om debatter, både i skriftlig och muntlig form. Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med lärargenomgångar, korta filmer, övningar och gemensamma diskussioner.


Bedömning

Det som bedöms i arbetet med debatter är hur man har tagit till sig och själv använt sig av de olika delarna i en debattartikel, samt hut man förberett sig och genomfört den muntliga debatten.

Bedömning sker i matriserna nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Muntlig debatt

Samtal och diskussion
Eleven har ännu ej uppnått målen.
Framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Framföra åsikter med relativt väl underbyggda argument.
Framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Förberedelse och genomförande
Eleven har ännu ej uppnått målen
Förbereda så att struktur och kunskap märks vid genomförandet. Viss anpassning till åhörare och mottagare.
Förbereda så att strukturen och kunskap märks relativt väl vid genomförandet. God anpassning till åhörare och motdebattörer.
Förbereda så att strukturen och kunskap märks väl vid genomförandet. Mycket god anpassning till åhörare och motdebattörer.

SvA
Debattartikel

Skriftlig bedömning

Bedömningen i de tre aspekterna nedan görs enligt kunskapskraven i ämnet svenska.
Skrivteknik
Du kan skriva texter med...
... viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
...relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett...
...avgränsat urval av källor
...relativt varierat urval av källor
...varierat urval av källor
Argumentation
Du kan framföra åsikter med
...enkla och till viss del underbyggda argument
...utvecklade och relativt väl underbyggda argument
...välutvecklade och väl underbyggda argument

Debattartikelns delar

Markeringen av aspekterna nedan är till för att tydliggöra vilka delar av en debattartikel som du har fått med i din egen text, samt hur välutvecklad/tydlige denna är. Denna del är inte direkt från kunskapskraven utan fungerar som en fingervisning om vad du behöver utveckla (eller inte) för att kunna skriva den här typen av text.
Rubrik
Rubrik saknas eller passar inte till din text.
Rubrik finns men kan upplevas som lite otydlig i samband med texten.
Tydlig rubrik till texten finns med.
Inledning och tes
Indelning och tes saknas eller är väldigt otydlig i din text. Du behöver tänka på hur du för in läsaren i din text och att vara tydlig med vilken åsikt du har och kämpar för.
Indelning och tes finns med i din text. Den/De är en aning otydlig(a). Du behöver tänka på hur du för in läsaren i din text och att ännu tydligare visa vilken åsikt du har och kämpar för.
Indelning och tes finns med och är tydliga i din text.
Argument
Argument för din åsikt saknas eller är så otydliga att man inte vet vad du egentligen står för eller vill med din debattartikel. Tänk på din tes när du skriver och välj ut argument som stödjer denna.
Argument för din åsikt finns men är till viss del otydliga. Läsaren är delvis inte övertygad om din tes. Tänk på din tes när du skriver och välj ut tydliga argument som verkligen stödjer denna.
Du har tydliga argument som stödjer din tes och övertygar läsaren om din åsikt.
Motargument
Din text saknar motargument.
Din text innehåller ett motargument. Detta kan upplevas som för starkt, dvs att den stödjer motståndarsidan lite för mycket.
Din text har ett motargument som du använder effektivt för att understryka din egen åsikt.
Avslutning
Avslutning saknas eller är väldigt otydlig i din text. Försök avrunda och sammanfatta din text kort så läsaren får en känsla av att texten är klar.
Avslutning finns med men är lite otydlig i din text. Försök avrunda och sammanfatta din text kort så läsaren får en klar känsla av att texten är klar och är väl bearbetad.
En tydlig avslutning finns med.