👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA 8: Guidebook (2018)

Skapad 2018-10-08 10:01 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Engelska
Arbete med en guidebok om Storbritannien.

Innehåll

Syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Det vi tränar på i det här arbetet är:

reception: läsförståelse, både av skriftliga instruktioner från mig och innehållet på faktasidor

produktion: hur du kan uttrycka dig i skrift och berätta om de olika platser du valt

Undervisningen

Vi påbörjade arbetet med följande delar: planering, faktasökning och bildsökning. En utförlig instruktion mejlades ut till alla elever och vi gick noggrant genom denna på lektionstid. 

Sedan använde vi några veckor till vidare arbete: omformuleringar, beskrivande texter, utvecklande av innehållet. Eleverna författar och ansvarar för sina egna kapitel i böckerna och de bedöms också på just sina egna texter. Grupperna samarbetar och hjälper varandra dock via gemensam planering, kamratrespons och diskussioner. 

I vecka 41 lämnas böckerna in från de olika grupperna för bedömning.

Bedömning

Det som bedöms är

 • de receptiva förmågorna:
 1. läsa och förstå skriftliga instruktioner
 2. välja, läsa och förstå längre skriftliga informationstexter från nätet
 • de produktiva förmågorna:
 1. skriva och formulera sig för att berätta och förmedla ett innehåll.
 2. skriva med visst flyt och variera språket för att passa till uppgiften

Bedömningen görs enligt matrisen nedan när böckerna har lämnats in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA 8: Guidebook

Reception

-
Du har ännu inte nått upp till lägsta kunskapskravet för denna del.
E
C
A
Allmän läsförståelse
Vad du förstår
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer
Förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer
Förstår såväl helhet som detaljer
Instruktioner
Hur du visar din förståelse av instruktionerna
Agerar med godtagbart resultat utifrån instruktioner i innehållet.
Agerar med tillfredsställande resultat utifrån instruktioner i innehållet.
Agerar med gott resultat utifrån instruktioner i innehållet.
Faktatexter
Hur du visar din förståelse av faktatexter
Översiktligt redogör du för och kommenteras innehåll och detaljer
Välgrundat redogör du för och kommenterar innehåll och detaljer
Välgrundat och nyanserat redogör du för och kommenterar innehåll och detaljer
Urval
Vad du väljer som grund till din fakta och hur du har använt det i din egen text.
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Produktion

-
Du har ännu inte nått upp till lägsta kunskapskravet för denna del.
E
C
A
Skriftlig förmåga
Hur du kan berätta i skrift
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Variation och anpassning
Hur du uttrycker dig för att det ska passa uppgiften
---
formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (lägre nivå)
formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (högre nivå)