Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia år7

Skapad 2018-10-08 11:34 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundläggande kunskap om materiens uppbyggnad.
Grundskola 7 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med materiens grunder. Vi kommer lära oss om grundämnen, kemiska föreningar, atomer, molekyler, kemiska reaktioner, fasövergångar och separationsmetoder.

Innehåll

Ämnesfakta

Materiens uppbyggnad med grundämnen och kemiska föreningar.

Hur grundämnen ordnas i det periodiska systemet och hur det kan användas för att ta reda på grundämnens egenskaper. 

Atomen, dess delar och hur atomer skapar joner.

Vattenmolekylens speciella egenskaper.

Kemiska processer t.ex. fasövergångar och kemiska reaktioner.

Olika metoder för att separera ämnen.

Arbetsmetoder

Helklassföreläsningar

Arbetsuppgifter

Laborationer med labbrapporter.

Bedömning

Kunskap visad på lektioner

Inlämnade labbrapporter och uppgifter

Områdesprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Materia år7 Bedömningsmatris

E
Kunskaper som eleven ska behärska för att nå kunskapskraven för E.
C
Kunskaper som eleven ska behärska för att nå kunskapskraven för C.
A
Kunskaper som eleven ska behärska för att nå kunskapskraven för A.
Teoretiska kunskaper
Atomer, joner samt det periodiska systemet.
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Kan atomens uppbyggnad, dess delar och förstår hur joner bildas. Skiljer på atomer & joner. Kan med hjälp använda det periodiska systemet för att ta reda på information.
Kan atomens uppbyggnad, dess delar och förstår hur joner bildas. Skiljer på atomer, joner och skriver dessa på med korrekt laddning och kemiska tecken. Kan använda det periodiska systemet för att ta reda på information.
Kan atomens uppbyggnad, dess delar och förstår hur joner bildas. Kan med enkelhet skilja på atomer, joner och molekyler och skriva dessa på korrekt sätt med kemiska tecken och formler. Kan med enkelhet använda det periodiska systemet för att ta reda på information.
Teoretiska kunskaper
Kemiska föreningar, molekyler, kemiska bindningar samt polära & opolära ämnen.
Känner till att molekyler hålls ihop med kemiska bindningar. Vet hur vattenmolekylen ser ut och vilka grundämnen den består av. Känner till att olika ämnen löses i olika bra i andra ämnen.
Känner till att molekyler hålls ihop med olika typer av kemiska bindningar. Kan ge enklare exempel. Kan vattenmolekylens utseende känner till vattnets användning som lösningsmedel. Vet att vatten är polärt och olja är opolärt.
Kan beskriva hur molekyler håller ihop med olika typer av kemiska bindningar. Förstår vilken roll den kemiska bindningen har för den kemiska föreningens egenskaper. Förstår skillnaden mellan polära och opolära ämnen och förstår hur de olika egenskaperna påverkar ämnets egenskaper som lösningsmedel.
Teoretiska kunskaper
Kemiska reaktioner och fysikaliska förändringar.
Vet vad en kemisk reaktion är. Kan skilja på en kemisk reaktion och en fysikalisk förändring.
Vet vad en kemisk reaktion är. Kan skilja på en kemisk reaktion och en fysikalisk förändring. Kan beskriva kemiska reaktioner genom att skriva enklare reaktionsformler.
Vet vad en kemisk reaktion är. Kan skilja på en kemisk reaktion och en fysikalisk förändring. Kan skriva korrekta reaktionsformler för kemiska reaktioner och göra enklare balanseringar.
Teoretiska kunskaper
Separationsmetoder
Kan använda någon av de vanligaste separationsmetoderna och förstår varför den passar vid just detta laborationstillfälle.
Kan efter laborationstillfälle välja och använda någon av de vanligaste separationsmetoderna.
Väljer väl genomtänkta separationsmetoder för att separera ämnen i blandningar och lösningar.
Laborativa kunskaper
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Kan utföra laborationer från givna instruktioner på ett säkert sätt. Skriver labbrapporter med struktur enligt mallen. Försöker använda sina egna kunskaper för att förklara sin slutsats.
Kan utföra laborationer från både eget formulerade eller givna instruktioner på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt. Skriver tydliga labbrapporter som innehåller hypoteser och genomarbetade slutsatser med koppling till egna kemikunskaper.
Kan formulera egna laborationsinstruktioner från ett givet syfte. Kan utföra laborationer från både eget formulerade eller givna instruktioner på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt. Skriver tydliga och välstrukturerade labbrapporter som innehåller väl genomtänkta hypoteser och välutvecklade slutsatser med koppling till egna kemikunskaper.
Resonerande förmåga
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Försöker använda kemikunskaper som motivering till sina resonemang. Använder kemikunskaper för att skilja på fakta och åsikter i diskussioner.
Använder kemikunskaper som grund för sina motiveringar och resonemang. Använder kemikunskaper för att skilja på fakta och åsikter i diskussioner samt fördjupar och för diskussioner vidare.
Använder kemikunskaper som grund för välutvecklade motiveringar och resonemang. Använder kemikunskaper för att skilja på fakta och åsikter i diskussioner. Använder kemikunskaper och bemöter åsikter och argument samt fördjupar och för diskussionen vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: