👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2018-10-08 11:49 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
läsåret 15/16 LPP åk 1
Grundskola 1 Matematik
Läsåret 2018/19

Innehåll

Syfte ur Lgr 11

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

Våra mål

Målet är att du efter arbetet i år 1:

 • använder några matematiska begrepp i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • visar begreppens egenskaper med handling, konkret material, bilder eller symboler. 
 • ger något exempel på hur begrepp relaterar till varandra, till exempel addition och subtraktion liksom fler än och färre än.
 • visar säkerhet för talraden och talens grannar 0-10.
 • visar säkerhet för siffrans värde i tal 0-100.
 • visar förståelse för innebörden av räknesätten + och – samt förstår innebörden av likhetstecknets betydelse.
 • använder sambandet mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
 • avbildar tal 0-20 som bilder utifrån konkret material med tiotal och ental
 • löser addition och subtraktion inom området 0-10 med säkerhet och 0-20 med hjälp av talbilder.
 • uttrycker dig med ord, på mattespråk och med enkel bild /talbild eller handling till en räknesaga.
 • uttrycker på något sätt hur du tänkt eller gjort och om lösningen kan vara rimlig.
 • automatiserat talkamraterna 0-10.
 • avbildar tal 0-100 som bilder med hundratal, tiotal och ental.
 • upptäcker, följer och beskriver ett enkelt mönster av färg, form eller siffror.
 • kan avbilda och konstruera enkla geometriska former (kvadrat, rektangel, cirkel, triangel).
 • kan göra enklare mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor och tid och använd vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Aktuella kunskapskrav Ma år 3

Så här arbetar vi

På matematiklektionerna arbetar vi inledningsvis med gemensamma genomgångar  och med hjälp av konkret material. För att färdighetsträna arbetar vi både enskilt och tillsammans med arbetsuppgifter i matteboken eller i häften, med praktiskt material samt med spel på dator ex. Skolplus eller med tärning-/kortspel. Vi arbetar med laborativt material, såsom pärlor, kuber, pengar och tallinje.

Arbetsområden

 • Talen 1-10
 • Dubbelt och hälften
 • Lägesord, i, över, på, under, höger, vänster m.m.
 • Talkamraterna,  t.ex. med mattehuset
 • Tallinjen
 • Tiokompisar
 • Olika måttenheter (längd, vikt, tid)
 • Ordningstal
 • Addition och subtraktion, innebörden av räknesätten samt symbolerna
 • Öppna utsagor (likhetstecknets innebörd)
 • Måla och följa mönster
 • Mattesagor, berätta på olika sätt med text, bild, talbild och på mattespråk.
 • Samtal om matematik i elevernas vardag.
 • Geometriska formerna
 • Problemlösning
 • Räknestrategier, t.ex. "störst först"
 • Talen 11-20.
 • Tiotalsövergångar
 • Ental och tiotal upp till 100.
 • Positionssystemet
 • Olika måttenheter (längd, vikt)
 • Udda-jämna tal
 • Klockan (hel timme och halv timme)
 • Tabell och diagram 
 • Symmetri

Utifrån Centralt innehåll Ma år 1-3

Så här visar du vad du lärt

Genom aktivt arbete på lektionerna. Genom att berätta hur du tänker när du löser olika uppgifter. Genom laborativt och praktiskt arbete i klassrummet. 

Detta bedöms

Eleven bedöms utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1 (muntligt och skriftligt).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3