Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2 Språksociologi

Skapad 2018-10-08 19:46 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Under de nästkommande veckorna kommer vi att arbeta med språksociologi. Detta är en vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle, och språkanvändning som socialt beteende. Vi börjar i det konkreta, med begrepp och definitioner, och fördjupar sedan med exempel från såväl skönlitteratur som verklighet. Under våren kommer du sedan arbeta vidare med dina kunskaper, och då genomföra en språkvetenskaplig undersökning.

Innehåll

 

Mål med projektet

 

Efter avslutat arbete är målet att du ska…

 

…kunna förstå och använda dig av de aktuella begreppen (se nedan)

 

…känna till vad som förväntas av dig då du ombeds skriva ett referat

 

…ha reflekterat kring språkets betydelse för vår identitet

 

…ha läst och reflekterat kring innehållet i allmänhet, och språkanvändningen i synnerhet, i en roman

 

…i grupp ha förberett och spelat in en podcast där ni diskuterar era böcker

 

 

 

Arbetet kommer att fokuseras kring följande begrepp:

 

-       Dialekt

 

-       Domänförlust

 

-       Idiolekt

 

-       Kommunikativ kompetens

 

-       Kronolekt

 

-       Kön och genus (sexolekt)

 

-       Regional dialekt

 

-       Sociolekt

 

-       Språklig anpassning

 

-       Ungdomsspråk

 

-       Utjämnad dialekt

 

 

 

Moment:

 

-       Läsning av roman (några olika, presenteras längre fram)

 

-       Arbete med begrepp, förståelse av dessa

 

-       Läsning av artiklar

 

-       Uppsatsskrivning utifrån den roman du arbetar med

 

-       Planering och inspelning av en egen podcast, där ni diskuterar språkanvändningen i era romaner.

 

 

 

Arbetsmaterial:

 

-       Din kursbok, Svenska impulser 1. Aktuella sidor: 230-249

 

-       Roman – titlar presenteras under vecka 42

 

-       Utdrag ur olika böcker (finns i vårt team)

 

-       Artiklar (finns i vårt team)

 

-       Filmen Pojkarna (finns att strömma via sli.se, se länk i vårt team)

 

Uppgifter

 • Podcast

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E

Matriser

Sve
Roman 1

Checklista

Dessa krav gäller för samtliga nivåer - ingen gradering görs
Sammanhang
Din text är sammanhängande och begriplig
Nej
Ja
Skriftspråkets normer
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Nej
Ja
Citat- och referat
Du tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Nej
Ja
Innehåll
Du återger översiktligt innehållet i den bok du läst.
Nej
Ja

Aktuella kunskapskrav

I aspekterna nedan har det gjorts en gradering. Observera att samma krav ibland ställs för två olika nivåer - dessa är då markerade som exempelvis "C och A".
Språklig anpassning
Din text anpassas efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Din text är till viss del anpassad
C och A Din text är anpassad
Disposition
- Godkänd nivå ej uppnådd
C Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
A Texten är väldisponerad
Formuleringsförmåga
- Godkänd nivå ej uppnådd
C Språket är varierat och delvis välformulerat.
A Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, reflektera och sammanfatta
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Du kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter
C och A Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
Skriva om det du läst 1
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Din text anknyter till det lästa
C Din text som lyfter fram huvudtanken i det lästa
A Din text lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv
Skriva om det du läst 2
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
C Dina tankar är välgrundade
A Dina tankar är välgrundade och nyanserade, exempelvis genom att på ett relevant sätt knyta dem till allmänmänskliga förhållanden
Användande av relevanta begrepp
C och A Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: