👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2018-10-09 15:00 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Barnen arbetar med bokstavsinlärning och med att komma igång och utveckla sin förmåga att läsa och skriva kortare texter. Vi samtalar om gemensamma upplevelser för att utveckla förmåga i att tala, lyssna och samtala.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Detta läsår kommer eleverna att utveckla sin läsning, sin läsförståelse och sina lässtrategier. De kommer också att utveckla sitt skrivande och sin förmåga att berätta. Eleverna kommer även att öva sig i att samtala och att lyssna.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll (Lgr11)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisning:

 • Bokstavsinlärning: Vi jobbar med alfabetet, lyssnar på bokstavsljuden och tränar på att forma bokstäverna.

 • Läsning:  Vi har högläsning kontinuerligt under veckan. Eleverna lånar böcker på biblioteket för att stimulera läsningen. Vi ljudar och läser texter tillsammans. Vi för samtal i samband med högläsning och använder oss av lässtrategin En läsande klass. Varje vecka har eleverna läsläxa som är anpassad efter deras läsutveckling. Vi lyssnar på läsningen varje vecka.

 • Skrivning: Vi skriver ord, meningar och olika typer av texter. Eleverna skriver både enskilt och tillsammans med varandra.

 • Tala och lyssna: Vi samtalar med och lyssnar på varandra i alla skolämnen. Barnen övar på att vänta på sin tur att tala. Vi arbetar med kooperativt lärande. På klassrådet och elevrådet samtalar vi om elevernas vardag i skolan.  

Kunskapskrav åk3 (Lgr11)

Bedömning:

 • Du kan känna igen och skriva bokstäverna.

 • Du kan namnge bokstäver och kombinera bokstav och ljud.

 • Du kan läsa och skriva ord och korta texter.

 • Du kan lyssna på dina kamrater och lärare.

 • Du kan berätta om något från din vardag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska och Svenska som andraspråk åk 1-3 Gu och Hg

Läsning och läsförståelse

kunskapskrav åk 3
Läsning
Avkodning och flyt
Du kan namnet på de flesta bokstäver och vet hur de låter. Du känner igen vanliga ord som jag, och, vi, är ...
Du växlar mellan olika tekniker. Både ljudar och läser helord.
Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand. Du rättar dig själv när du läser fel och inte förstår vad du läser.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Du kan svara på frågor med hjälp av bild och text i enklare böcker.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner.
Du kan till viss del återberätta handlingen/innehållet.
Du kan förstå och återberätta innehållet ur böcker med längre text. Du kan relatera vissa budskap i texten med egna erfarenheter.
Du kan kommentera och på ett enkelt sätt återge några viktiga delar av innehållet så att grundläggande läsförståelse visas. Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i bokens innehåll och relatera detta till egna erfarenheter.

Skrivning

kunskapskrav åk 3
Språkets struktur
Du kan forma alla bokstäver. Du skriver orden som de låter.
Du kan skriva text men blandar stora och små bokstäver
Du har tydliga mellanrum mellan orden.
Du har börjat använda dig av stor bokstav och punkt. Du kan stava en del vanligt förekommande ord rätt, både ljudenligt och ljudstridigt.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Du kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Berättande texter
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva enkla berättelser om saker du varit med om som tex. om en utflykt.
Du skriver berättelser med tydlig handling. Du kan rita passande bilder till din berättelse.
Du har en tydlig inledning, handling, upplösning och avslut. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap. Du har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling. SVA
Olika slags texter
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en passade mening till en bild.
Du kan med hjälp skriva enkla texter där innehållet framgår.
Du kan skriva enkla texter där innehållet klart framgår.
Dina faktatexterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap.
Respons
Du kan utifrån givna frågor ge muntliga enkla omdömen om dina egna (självbedömning) och andras texter (kamratbedömning).
Du kan utifrån givna frågor ge enkla skriftliga omdömen om dina egna (självbedömning) och andras texter (kamratbedömning). Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter att du fått respons.
Informationssökning
Du kan med hjälp söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Tala, lyssna och samtala

kunskapskrav åk 3
Berättande
Du kan berätta om en händelse i en mindre grupp så att andra förstår.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att det viktiga framgår.
Du kan återberätta en saga eller berättelse så att handlingen är tydlig.
Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. Du märker när språkliga missförstånd sker och vill då ha förtydliganden. SVA
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur något ser ut eller hur det är. Du kan följa regler i lekar som leds av vuxna.
Du samtalar om vad du har upplevt och uttrycker dina egna tankar, åsikter och känslor. Du kan ta muntliga instruktioner i grupp.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Du kan ge och ta muntliga instruktioner. Du har ett grundläggande ordförråd som du kan använda i samtal om elevnära frågor och ämnen. SVA