👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa

Skapad 2018-10-09 17:40 i Gustavslundsskolan Helsingborg
The theme is South Africa!
Grundskola 6 Engelska
The theme is South Africa, an interesing country very different from Sweden!

Innehåll

South Africa

Arbetsområdets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. 

Se kopplingar från läroplanen nedan.

 

Undervisningens innehåll- vad?

Undervisningen innehåller 3 av fyra förmågor:

att träna på att lyssna och förstå

att träna på att läsa och förstå

att träna på att prata,

 

Men även grammatiska delar kommer att arbetas med så som:

- verb i pågående form (ing-form)

- oregelbundna verb i plural

 

Se kopplingar nedan från det Centrala innehållet i Läroplanen.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 Undervisningen kommer att innehålla moment som tränar förmågorna enligt det centrala innehållet.

 

Arbetsområdet inleds med att eleverna tittar på filmen Skin - baserad på en sann historia om två vita föräldrar i Sydafrika som får en färgad dotter och hennes uppväxt och liv. Efteråt kommer vi prata om vad filmen handlade om i grupp och sedan helkalss utifrån vissa givna frågor. 

Eleverna kommer att både läsa och lyssna på texter om Sydafrika.

De kommer att arbeta med att utveckla sin läsförståelse genom att prata om, skriva om och svara på frågor om innehållet i texterna på olika sätt. 

De kommer att få träna på sin hörförståelse genom att lyssna på texter kopplade till ämnet och kommer sedan ha diskusioner kring dessa i helklass men även i mindre grupper.

Centrala begrepp

South Africa

history

grown-up

child/children

orphanage

change

safari

nature

wonder

explore

hunter

lion

elephant

buffaloe

leopard

watering hole

heritage

world heritage site

mountain

lifetime

freedom

country

coloured

white power

government

vote

separate

graveyard

buried

prison

guilty

crime

free election

election

Kunskapskrav (för år 6)

se nedan från läroplanen, samt bedömningsmatrisen.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande under arbetsområdet, både genom att de ska få återberätta en text de läst där de spelar in sin röst och sen avslutas området med en presentation om Syd Afrika i grupper.  

Utvärdering

Utvärdering görs via ett google formulär utifrån följande frågeställningar:

* What have you learned about South Africa?

* Vilken/vilka förmågor (läsa/lyssnaprata) tycker du/ni att ni har tränat mest på under arbetet med Sydafrika? -Motivera.

* vilket tema skulle du/ni vilja ha på nästa arbete i engelska?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska (åk 6)

F
E
D
C
B
A
Förståelse:
läsa och lyssna
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkelt engelska i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion:
tala
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kultur och samhälle
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.