Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organismer

Skapad 2018-10-10 10:00 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är organismer? Vad är det för skillnad på djur och växter och hur varför delar vi människor in organismer i alla möjliga olika grupper? Var får alla organismer energi ifrån? Om detta ska vi lära oss i arbetsområdet organismer.

Innehåll

Vad?

Omvärlden är komplex och full av variation. För att bättre kunna förstå världen på ett systematiskt sätt skapas och används vetenskapliga begrepp. Vi människor brukar dela in världen i olika klassificeringar för att vi bättre ska kunna förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop med varandra. Det skapar ordning i naturens värld, underlättar kommunikation mellan människor och kan göra att man lättare ser samband. Detta handlar det mesta i NO om.

Inom ekologi vi lär vi oss om hur naturen och de organismer som finns i naturen kan delas in i olika grupper som, växter, djur, alger, svampar, bakterier, producenter, konsumenter och nedbrytare. Helt enkelt är ekologi läran om samspelet som sker mellan organismer och deras miljö. 

Hur? 

1.Vi inleder arbetet med att alla får svara enskilt på vad det är som gjort att ett träd har kunnat växa och öka sin massa med 250kg. Vi tar då reda på vad alla elever kan om fotosyntesen. Den processen är grundläggande för livet på jorden idag. Alla skriver enskilda hypoteser som därefter utvecklas vidare i grupp. Alla grupper redovisar sina hypoteser. Utifrån elevernas hypoteser planeras genomgångar och den fortsatta undervisningen. 

2. Genomgångar som förklarar hur fotosyntes fungerar. Läxa.

4. Gemensamt och enskilt arbete med genomgångar om vad organismer är och hur de kan delas in i olika grupperingar. Domäner, riken osv. 

5. Grupparbete där eleverna undersöker ett rike och dess organismer närmare. Hur ser organismerna inom riket ut, hur får de sin energi och hur förökar de sig?

6. Redovisningar av grupparbetet.

7. Ord & begrepp inom ekologi. Genomgångar.

8. Laborationer/fältstudier

8. Prov ord & begrepp.

Vad bedöms?

Många av uppgifterna syftar till att eleverna ska få träna och arbeta upp en ökad kunskap och förståelse. De moment som bedöms är grupparbete, prov och laborationer. Se urval koppling till läroplan här nedan.

Vi arbetar med detta området till och med v.45

 

 

Uppgifter

 • Instruktioner grupparbete organismer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9

Matriser

Bi
Kopia av Kunskapskrav Biologi

F
E
C
A
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: