👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, år 4

Skapad 2018-10-10 11:20 i Ljungviksskolan Lerum
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i år 6,
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-6.

Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven

 

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lär sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • lär sig att simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottshallen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid olika aktiviteter.
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott & Hälsa, år 4- 6

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Anpassa sina rörelser till vilken aktivitet man genomför. - lekar t.ex kullekar, spel t.ex brännboll och idrott t.ex innebandy, badminton - rörelser till musik och dans - simning
Ej genomfört moment
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Delta och anpassa sina rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i dans
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simma i mag- och ryggläge
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån hälsa, rörelse och livsstil.

I kunskapskraven i årskurs 6 bedöms förmågan att värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån aspekter som handlar om hälsa, rörelse och livsstil.
Ej genomfört moment
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på på hälsa, rörelse och livsstil - hur påverkas din hälsa av aktiviteten? - hur kan du utveckla dina rörelser
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Eleven kan prata om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan prata om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Genomföra och anpassa friluftsliv och utevistelser efter olika förhållanden och miljöer

Olika förhållanden betyder t.ex. olika slags väder. Olika miljöer betyder VAR man gör aktiviteterna, t.ex. i skogen eller i närheten av skolan.
Ej genomfört moment
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Orientera sig i bekanta miljöer - kan använda kartan rätt - vet hur de vanligaste karttecknen ser ut - kan orientera sig (hitta vägen) genom att se var på kartan du är, och passa kartan till verkligheten
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. - genomföra aktiveteter utomhus - anpassa sin aktivitet efter förhållanden och väder
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer på land och i vatten

Hur man undviker att skada sig själv och andra i samband med fysisk aktivitet. Hur man hanterar nödsituationer på land och i vatten.
Ej genomfört moment
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Förebygga risker vid fysisk aktivitet. - Ta ansvar för sin säkerhet och undvika skador, tex genom att värma upp - Ta ansvar för andras säkerhet genom att ta hänsyn i t.ex lekar och lagsporter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Hantera nödsituationer på land och i vatten, under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.