👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik är mycket logik

Skapad 2018-10-10 13:21 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Pedagogisk planering matematik Ht 2015
Grundskola 2 Matematik
Under hösten arbetar vi tillsammans med gemensamma genomgångar, vi gör laborationer, arbetar praktiskt med matematik och vi har en lärobok som heter Prima Matematik. Vi arbetar tillsammans, redovisar våra lösningar, diskuterar i grupp och ibland enskilt.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
Kunna

 • ramsräkna och storleksordna tal -100
 • läsa och skriva tal -100
 • ordningstalen -31
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet och taluppfattning
Kunna

 • förstå och ange siffrors värde, hundratal, tiotal och ental.
 • dela upp tal, samt visa med läggmaterial ex 327=300+20+7
 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång -100
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång -20
 • använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara lösningarna med mattespråk och genom att använda material och bilder


Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, samband samt addition, subtraktion, summa och differens.

Samband och förändringar
Kunna

 • kunna använda enkla proportionella samband ex dubbelt och hälften

Algebra
Kunna

 • visa att man förstår likhetstecknets betydelse i talområdet 0-20 i uppgifter med addition och subtraktion 
 • fortsätta på ett talmönster


Geometri
Kunna

 • avläsa klockan hel, halv, kvart i , kvart över
 • räkna ut tidsdifferens
 • geometriska objekt (2D och 3D)
 • jämföra, uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter
 • begreppen linje, punkt och sträcka


Problemlösning
Kunna

 • formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner

Arbetssätt/Undervisning

 • Öva på olika strategier för huvudräkning ex utgå från tvilling tal 7+7=14, 7+8=15.
 • Öva samband mellan tal genom att se det i läggmaterial ex 4+3=7, 7-4=3. Sambandet mellan 4+3, 40+39, 24+13. Sambandet mellan 7-4, 70-40,37-4. Sambandet mellan "10-kamrater" och "100-kamrater".
 • Öva olika uppdelningar av tal.
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal.
 • Leta efter geometriska former i omgivningen.
 • Berätta om samband mellan formerna genom att bygga ihop olika former.
 • Öva på att formulera räknehändelser till situationer i skolmiljön.
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning : 1. Läs uppgiften. 2. Tänk och planera. Vad är det du ska ta reda på? Hur kan du lösa uppgiften? 3. Lös uppgiften till exempel genom att skriva, rita, bygga, göra en tabell. göra en uträkning eller pröva.
  4. Redovisa din lösning. 5. Rimlighet. År svaret rimligt? Har du svarat på frågan?
 • Delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i lärpar och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Öva begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.

Bedömning/Dokumentation

Diagnoser i Prima
Bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
Prima matematik 2A

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-100. Du ska kunna talet före och talet efter. Du ska kunna jämföra tal.
Du kan läsa och skriva en del av talen 0-100. Du visar osäkerhet på talen före och efter samt när du ska jämföra tal.
Du kan läsa och skriva talen 0-100. Du kan talen före och efter och du kan jämföra tal.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
Du ska veta hur tal är uppbyggda samt kunna ental och tiotal.
Du kan ibland hur talen är uppbyggda och kan ental och tiotal med stöd av en vuxen.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental och tiotal.
Du vet hur tal är uppbyggda och du är säker på ental, tiotal och hundratal.
Du ska kunna bråk som del av helhet och del av antal, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Du kan se del av helhet och del av antal i vardagliga sammanhang.
Du kan dela upp helheter och antal i delar samt namnge och jämföra delarna.
Du kan med säkerhet dela upp helheter och antal i delar, namnge och jämföra delarna samt förstå andra enkla bråk ex 1/5, 1/6
Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Du är osäker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Du ska kunna addition i talområdet 0-20.
Du kan addition 0-20 med hjälp av konkret material.
Du kan addition 0-20 med hjälp av olika strategier.
Du har automatiserat addition 0-20.
Du ska kunna addition med ental i talområdet 20-100 utan tiotalsövergångar.
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång.
Du är säker på addition med ental och kan använda dig av olika strategier.
Du ska kunna subtraktion med ental i talområdet 20-100 utan tiotalsövergångar.
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång.
Du är säker på subtraktion med ental och kan använda dig av olika strategier.
Du ska kunna räkna addition med tiotalsövergång. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. ta största talet först, 10-kompisar.
Du kan till viss del addition med tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan addition med tiotalsövergång och du kan använda olika strategier.
Du är säker på addition med tiotalsövergång och använder olika strategier även i ett utvidgat talområde.
Du ska förstå och använda begrepp som fler, färre, lika många, hälften, dubbelt, udda och jämnt.
Du kan delar av begreppen.
Du förstår och kan använda begreppen.
Du kan begreppen och kan tillämpa dem i olika situationer.
Du ska förstå likhetstecknets betydelse.
Du är osäker på lihetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse och använder det med säkerhet.
Du ska förstå betydelsen av tecknen < mindre än och > större än.
Du är osäker på tecknens betydelse.
Du är säker på tecknens betydelse.
Du förstår tecknens betydelse och använder dem med säkerhet.
Du ska kunna se och fortsätta på talmönster t.ex 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
Du kan upptäcka talmönster med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan se och fortsätta talmönster.
Du kan göra egna talmönster.
Du ska kunna avläsa klockan, kvart över och kvart i.
Du kan delvis avläsa klockan kvart över och kvart i.
Du kan avläsa klockan kvart över och kvart i.
Du kan klockan analogt.
Du ska kunna jämföra uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter med olika mätverktyg. Du ska känna till begreppen linje, punkt och sträcka.
Du är osäker på hur du använder en linjal och på begreppen centimeter, meter, linje, punkt och sträcka.
Du kan jämföra uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter. Du känner till begreppen linje, punkt och sträcka.
Du ska kunna formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner.
Du kan formulera en räknehändelse med hjälp av en vuxen.
Du kan formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner på egen hand.
Du kan formulera egna räknehändelser.