Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia och material åk 7 ht-18

Skapad 2018-10-11 17:40 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är ett grundämne, atom och molekyl? Hur kan material byggas upp av ämnen? Vilka material passar bäst för vilken typ av förpackning?

Innehåll

Kunskapsmål:

Du ska kunna:

 • beskriva materiens och materials uppbyggnad av grundämnen, atomer, molekyler och kemiska föreningar
 • redogöra för materiens oförstörbarhet
 • beskriva kemiska processer vid framställning och återvinning av metall, papper, glas och plast.
 • resonera kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och vad som krävs för en hållbar utveckling
 • göra och motivera ställningstaganden samt ange möjliga konsekvenser.
 • söka och använda information i diskussioner och i texter med anpassning till din målgrupp.
 • hantera kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • utföra separations- och analysmetoder, såsom separation av ämnen och undersökning av olika materialegenskaper

 

Arbetssätt:

Du kommer att få:

 • delta i lärarledda genomgångar om både grundläggande kemi, material och strategier för att granska, kommunicera och ta ställning.
 • läsa texter om grundläggande kemi och material i spektrumboken.
 • se filmklipp om grundläggande kemi och material
 • söka efter mer information om materialen online.
 • göra instuderingsuppgifter
 • diskutera i mindre grupper och helklass kring fördelar och nackdelar om materialen för att öva sig på att resonera, argumentera och ta ställning samt beskriva konsekvenserna av sina åsikter.
 • uppleva kemin genom laborationer om separationsmetoder och materialegenskaper.

 

Återkoppling:

Summativ bedömning: Återkoppling efter läxförhöret om kemisäkerhet kommer att ske skriftligt med möjlighet till muntlig komplettering. Skriftlig återkoppling på läxförhör om grundläggande kemi såsom atomer, molekyler och grundämne samt kemiska beteckningar. Även skriftlig återkoppling på er argumenterande text.

 

Formativ bedömning: Kontinuerligt vid besvarande av frågor under informationsinsamlandet under lektionerna. Muntliga och skriftliga exit tickets vid lektionsavslut där du får berätta vad du lärt dig för någon ny säkerhetsregel, egenskap hos ett material eller innehållsligt krav i en argumenterande text under lektionen.

 

Övningar och innehåll:

Sidor i kemiboken: Kap 1 (Kemins grunder, s 6-46), kap 11 (Material, s 278-311) + s 321,322,324.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: