👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 2018/19

Skapad 2018-10-11 18:38 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Även 2018/2019 är enhetens fokusområde "Normer och värden". Vi fokuserar på läroplanens målområden "Språk och kommunikation", "Naturvetenskap och teknik" och "Matematik". Vi kopplar dessa områden till normer och värden i vårt arbete.

Innehåll

Bakgrund

Enhetens fokusområde för läsåret 2018/2019 är "Normer och värden". Vi fokuserar på läroplanens målområden "Språk och kommunikation", "Naturvetenskap och teknik" och "Matematik". Vi kopplar dessa områden till normer och värden i vårt arbete.

Syfte

 • Genom inflytande och delaktighet skapar barnen samhället tillsammans med pedagoger och vårdnadshavare
 • Att barnen ska få möta och respektera olikheter
 • Att barnen ska få lära sig att samarbeta och vara en bra kompis
 • Att barnen ska få upptäcka språket i leken och i vår lärmiljö
 • Att barnen ska få upptäcka, undersöka och utforska naturvetenskap och teknik
 • Att barnen ska få ta del av det matematiska språket

Målkriterier/Arbetssätt

 • Barnen är medbestämmande i t.ex. matsituationen, blöjbytet, av- påklädning
 • Vi arbetar med värdegrunden genom att fokusera på hur man är en bra kompis! Vi introducerar "stopphanden" som symboliserar att man inte vill, om en kompis är för närgången tex. Vi använder ord som " en snäll kompis",  "Tillsammans", " Hjälp en kompis" etc. Barnen skapar grunden till vår " kompissol" som vi målar med gult. Vi sätter upp bilder på barnen som symboliserar kamratskap. Vi erbjuder barnen bilderböcker med normbrytande karaktärer och familjer. Även böcker med teman som berör vårt värdegrundsarbete.
 • Vi samlar på svåra ord från böckerna, och samtalar om ordens betydelse. Vi använder oss av boksamtal, där vi samtalar om innehållet i böckerna, för att fördjupa barnens förståelse och intresse. Vår målsättning är att barnen har tillgång till böckerna. Vi erbjuder barnen många olika typer av böcker i samarbete med Barnbiblioteket. 
 • Vi erbjuder barnen utflykter i förskolans närmiljö då tillfällen ges. 
 • I barnens vardag får de många tillfällen att träna olika tekniker. Vid utelek på gården får barnen tillfälle att utforska cyklarna. I innemiljön erbjuds bl.a. sandlek, bygg- och konstruktion, bygge med klossar, lego.
 • I barnens miljö finns material och metoder som stimulerar grundläggande matematik som t.ex. Plusplus och Duplo, Vi räknar och uppmärksammar t.ex. form och mönster i samlingar, omsorgssituationer, av- och påklädning etc.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016