Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Genetik ht 20

Skapad 2018-10-11 20:51 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Svenska Biologi Religionskunskap
Genetik och genteknik är ett område inom biologin som utvecklas väldigt fort. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlag hos organismer bjuder på både fascinerande möjligheter men också risker, hot och ovisshet. Du får lära dig grunderna och öva dig i att ta ställning i etiska dilemman kring vad vi ska tillåta och inte.

Innehåll

 
 

Globala mål som berörs extra mycket inom genetiken:

 

MÅL
Känna till om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra
Känna till begreppen DNA, gen och kromosom
Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning
Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
Veta hur könet ärvs hos människan
Ha kunskap om mutationer
Känna till genetiska tillämpningar som växt-och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning
LÄR MER
Veta hur DNA kan kopieras
Beskriva könsbunden nedärvning av arv till exempel t.ex färgblindhet
Kunna beskriva hur människan tillverkar och använder hybrid-DNA
Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur

 

 

Arbetsformer

 Genomgångar, film, diskussioner,  övningsuppgifter, värderingsövningar, laboration

 

Tidplan: 8-10 lektionstillfällen inklusive bedömningsuppgift
Biologibok Titano

 

Bedömning görs på
- kvalitet på lektionsarbetet
- visad faktakunskap muntligt och skriftligt 
 
Häng med i lärloggen "Biologi lektionsinnehåll" varje vecka. Där finns filmer länkade och du kan repetera ch/eller ta igen. 

 

Uppgifter

 • Bi Växt-och djurförädling v 6

 • Bi v 5: celldelning och nedärvning

 • Biologi- Vem är du och varför?

 • Bi Vad vill vi äta?

 • Bi Förädling, genteknik och biologisk mångfald v 39

 • Bi Genetik v 38

 • Bi Genetik v 38

 • Biologi utvärdering sep 20

 • Biologi sammanfattning. Av Marcus Lindborg

 • Biologiprov Genetik ht 19

 • Biologiprov Genetik ht 19

 • Biologiprov Genetik ht 19

 • Lab ta fram DNA ur kiwi samt se kromosomer i mikroskop

 • Biologi Genteknik och Hållbar utveckling

 • Biologi genetikprov

 • Biologi genetikprov

 • Biologi Sammanfattning Marcus Lektioner

 • Belgian blue 5 min

 • Belgian blue 5 min

 • Biologi Genteknik och hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi

Matriser

Re Sv Bi
Kunskapskrav biologi 7-9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Insats krävs
E
C
A
Samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan inte samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då inte fakta från värderingar och formulerar ej ställningstaganden och beskriver ej några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven inte frågor och framför och bemöter ej åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan inte använda informationen i diskussioner eller för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E
C
A
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven ej utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har ej grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven föra ej resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar inte på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ej ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: