👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 - 8 - Organisk kemi / Livets kemi

Skapad 2018-10-12 07:31 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kunskapsmål för kursen är att du ska: • i ord och bild beskriva hur kolatomens egenskaper gör den unik som byggsten i alla levande organismer • resonera kring hur kolatomens egenskaper gör att den kan ge upphov till en mångfald av ämnen • använda kemiska modeller för att förklara hur några olika organiska ämnesgrupper är sammansatta • om några organiska ämnesgruppers förekomst och hur de används i vardagen och i samhället • använda ett källkritiskt förhållningssätt för att fatta goda beslut i vardagsfrågor som rör kemi

Innehåll

Du kommer här få möjlighet att

 • lära dig om kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i levande organismer.
 • lära dig om kolatatomens kretslopp
 • lära dig om hur kolförenigar kan påverka mark, luft och vatten, både vad gäller miljö- och hälsosynpunkt
 • diskutera aktuella samhällsfrågor kopplade till kolföreningar
 • genomföra och dokumentera övningar
 • beskriva fotosyntes och cellandning med både ord och formler
 • förstå vad kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer och mineraler är och har för funktion
 • ge exempel på kolväten i metanserien, deras uppbyggnad och användningsområden
 • skillnaden på mättade och omättade kolväten
 • veta vad som menas med alkaner, alkener, alkyner
 • ge exempel på alkoholer, deras uppbyggnad och användningsområden
 • vad som sker vid förbränning av kolväten och hur det påverkar hälsa och miljö.
 • diskutera olika typer av bränslen, fördelar och nackdelar samt påverkan på miljö och samhällsutveckling

 

För att lära dig om detta kommer vi ha

 • gemensamma genomgångar
 • individuellt arbete, "Testa dig själv" i boken Spektrum kemi
 • övningar kopplade till läroboken
 • filmvisning
 • diskussioner i grupp/klass

Du kommer bedömas i hur du

 • genomför undersökningar
 • dokumenterar undersökningar
 • drar slutsatser och resonerar kring felkällor
 • är med i och bidrar till att diskussioner förs framåt
 • använder områdets begrepp, teorier och modeller i diskussioner och förklaringar
 • skriftligt prov v. 43

 Se koppling till syfte och mål i läroplanen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9