👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk-,läs-och skrivutveckling på ett lekfullt sätt

Skapad 2018-10-12 11:35 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Språkutvecklande arbete

Innehåll

Mål/Syfte:

Genom att låta barnen vistas i en språkrik miljö, som möter barnens behov, vill vi utveckla barnens språk-, läs- och skrivutveckling. Vi kommer att fokusera på språket i både små och stora grupper genom att medvetet välja ut sånger, rim och ramsor, sagor och lekar som gynnar språkutvecklingen hos barnen. Vi vill fånga barnens intresse för språket genom att jobba med det på ett spännande och varierande sätt.

Vi ser en vinst i att barn får teckna mycket och i olika format, det ger dem möjlighet att utveckla skicklighet i att uttrycka sig genom bild och skrift. Vi ser hur det främjar den språkliga, rit-, skriv- och läsutvecklingen. 

 

Uppgift/utmaning

Vi väljer att fokusera på skriftspråket.

Med språk-,läs-och skrivutveckling menas, i detta sammanhang, att barnen på ett lekfullt sätt ges möjlighet att möta olika texter och dela med sig av upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer. Läs-och skrivutveckling kan stimuleras på många sätt i förskolan, exempelvis genom berättande, skapande eller utforskande med hjälp av digitala verktyg.

Vi vill sätta värde på barnens tecknande och vill att de lägger ner mer tanke och omtanke i sina teckningar. Vi vill också minska den mängd papper som förbrukas. Vi erbjuder barnen att teckna i olika format, enskilt och gemensamt.

Egna böcker: Genom att ge barnen egna böcker som de kan teckna/rita i tänker vi att vi ger värde till deras tecknande. Vi tänker också att detta kan bidra till att minska pappersförbrukning.

Gemensamt arbete på stora papper bidrar till spännande samtal och tecknandet blir berättelser och lek. Barnen påbörjar och lämnar spår för någon annan att fortsätta på.

 

Vad och hur gjorde barnen:

Barnen har fått jobba med att skapa egna böcker. De har fått rutade papper redo för att måla sagor. Barnen har också undersökt hur det är att skriva och teckna på kakelplattor med tuschpennor. Vad gäller skriftspråket inledde vi arbetet med barnens namn och använde namnlappar för att barnen lättare skulle kunna följa bokstavsordningen när de skrev sina namn. De flesta skrev från vänster till höger enligt läsordningen. Barnen skrev med versaler. 

 

Pedagogernas reflektion:

Att hitta det rätta penngreppet vid både tecknande och skrift var lite svårt för en del av barnen. Likaså att kunna avbilda de rätta bokstäverna och få ner dem på pappret. Vi använde små avlånga lappar när barnen skulle skriva sina namn, dessa var inte linjerade. Detta för att minimera skrivytan för barnen och förenkla för dem att skriva. Vi uppmuntrar barnen till att forma sina bokstäver ofta och flera gånger varje dag. Barnen upptäcker mer och mer skriftspråket och frågar ofta "vad står det här" osv. Barnen jämförde antalet bokstäver i sina namn med kompisarnas. Vi lät också barnen skapa namndiagram.

Barnens reflektion:

"Jag kan skriva mitt namn". "Mitt namn börjar på K och slutar på E". 

"Jag kan rita mitt namn". "Jag ritar en saga om tomten". 

Hur går vi vidare:

Vi fortsätter utmana barnen i teckning och synliggör olika bokstäver.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016