Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätt val för framtiden - Jämlikt och hållbart ht18

Skapad 2018-10-14 17:41 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Hållbar utveckling. Vad är det? Vilka val kan du göra i vardagen för att bidra till en bättre miljö och bättre levnadsvillkor för människor runt om i världen? De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer så som torka och översvämningar. Isarna runt om i världen smälter och innebär stora risker för människor. Enligt forskare är prognosen för år 2050 att det kommer vara mer plast än fisk i haven. Hur det kommer sig och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur, ska du lära dig mer om under detta arbetsområde!
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska Geografi
Hållbar utveckling. Vad är det? Vilka val kan du göra i vardagen för att bidra till en bättre miljö och bättre levnadsvillkor för människor runt om i världen? De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer så som torka och översvämningar. Isarna runt om i världen smälter och innebär stora risker för människor. Enligt forskare är prognosen för år 2050 att det kommer vara mer plast än fisk i haven. Hur det kommer sig och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur, ska du lära dig mer om under detta arbetsområde!

Innehåll

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om:

 • Jordens klimat och natur - vad som påverkar klimatet och vilka konsekvenser det får för människa och natur,
 • Hållbar utveckling - vad det innebär, hur vi och de som kommer efter oss ska få en bra framtid, vad du kan göra för att bidra.
 • Jordens resurser - var de finns och hur människan använder dem, naturliga samband som skapar resurserna, möjligheter och faror när människan använder resurserna.
 • Begrepp som: natur, klimat, nederbörd, koldioxid, växthusgaser, ekologiskt, ekonomi, naturtillgångar/naturresurser, råvara, förnybar energi, fossila bränslen, avverkning, biologisk mångfald, gröda, övergödning, befolkning, producera, industri, växthuseffekten, utsläpp, hållbar utveckling, global, fattigdom, utbildning, rättighet, skyldighet, levnadsstandard, levnadsvillkor.
 • Vad som kännetecknar en förklarande text, hur den är uppbyggd och hur du skriver en förklarande text.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp, ofta utifrån arbetssättet EPA. Vi arbetar med läs -och språkförståelse utifrån texter om hållbarhet och jämlikhet. Vi kommer att titta på informationsfilmer/klipp, göra övningar och arbeta med olika begrepp samt diskutera och resonera, både enskilt och i grupp samt muntligt och skriftligt. Du som elev kommer att lära dina klasskamrater genom tvärgruppsredovisningar/gruppredovisningar.

Du kommer att arbeta med strukturen för en förklarande text genom att sätta ut de olika delarna, ordna en text efter strukturen, träna rubriksättning, illustrera och förklara textens innehåll med bilder, träna på att skriva definitioner, arbeta med sambandsord och verb, skriva enskilt och tillsammans med andra.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

- Förklara vad som menas med begreppet hållbar utveckling.

- Ge förslag på och förklara vad du själv och andra kan göra för att bidra till hållbar utveckling.

- Ge förslag på och förklara vad du själv och andra kan göra för att bidra till bättre levnadsvillkor i världen.

- Förklara och kunna använda olika begrepp.

Skriva en förklarande text om en klimatfråga, där du följer strukturen för en förklarande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: