Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamlingen

Skapad 2018-10-15 09:46 i Malens förskola Båstad
Förskola
Junibackens morgonsamling är ett tillfälle för barn och pedagoger att synliggöra varandra, samlas och gå igenom vad som ska hända under dagen. Med stöd av TAKK, bildstöd, sång och förtydligande material skapas en härlig stund, tillsammans, på morgonen.

Innehåll

Mål

Vi vill att barnen ska få uppleva/utveckla/utforska olika delar av vår läroplan genom denna aktivitet. 

 • Färglära
 • Matematik
 • Finmotorik
 • Turtagning
 • Självkänsla
 • Språk/kommunikation
 • Koncentration

Syfte

Vi vill skapa en bra start på dagen, med en och samma rutin, för att skapa en trygghet för barnen där de vet vad som förväntas av dem. Vi vill att barnen ska få uppleva sig som en tillgång till gruppen och även om de inte är här, besitta en vetskap om att de ändå är delaktiga och inkluderade i gruppen och samlingen. Värdegrundsmässigt vill vi skapa en stärkt vi-känsla och ett förhållningssätt fyllt av respekt. Vi välkomnar och bemöter barnens tankar, upplevelser och idéer, om varandra och om samlingen. Vi utmanar barnen i deras lärande och var de befinner sig i sin utvecklingszon

Genomförande och Strategier

 • TAKK-tecken för att förstärka det talade språket.
 • Kollegialt lärande
 • Bekräfta, Berömma och Belöna
 • Bildstöd
 • Förtydligande material

 

Uppgifter

 • Trallalla sång

 • Duplotorn

 • Bildstöd

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: