Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola-Hem 18/19

Skapad 2018-10-15 13:33 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­ skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Innehåll

Avdelning

Blå

Prioriterat mål

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling, utveckling och lärande både i och utanförförskolan samt genomföra utvecklingsamtal minst en gång varje år.

Utveckling pågår när barnen

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Så här ska vi följa upp

Vi ska sätta oss in i hur samtalsmallarna i unikum fungerar, skriva i dem och ha detta som underlag under samtalet. Vi ska informera vårdnadshavare via unikum samt muntligt om det nya upplägget kring samtalen.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: