Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan 18/19 Läslyftet Regnbågen del 1-4

Skapad 2018-10-15 13:46 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk -, läs -, och skrivutveckling samt ta tillvara på deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

Avdelning

Regnbågen

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1. Högläsning.

2. Samtal om texter

3. Läsa och berätta

4. Läsmiljöer

Nuläge

Del 1:

Vi har först reflekterat och diskuterat kring hur vi vill arbeta med läslyftet och litteratur. På skolverkets planering för högläsning står det att man  tillsammans med barnen ska diskutera textens föreställningsvärld, som "utanför på väg in i sagan", "röra sig där inne", "jämföra med den egna världen", och "gå ur föreställningsvärlden". För att göra det konkret och lustfyllt för barnen valde vi att använda oss av läskort med rekvisita för fördjupade boksamtal, som vi fick av Maria Rydqvist för en tid sedan. Till dessa kort har vi ordnat rekvisita i form av tex en kula till kortet Spågumman-Julia som förutspår, en koppling till Kopplaren-Kajsa som gör kopplingar mellan olika saker mfl.

Vi har valt bok efter barnens intresse, vilket resulterade i Rakel-serien av Martin Widmark och Britt Sternehäll. Vi delade in barnen i fyra läsgrupper utefter utvecklingsnivå. Vi arbetar med dessa grupper 2ggr i veckan. 

Vi började med att presentera boken och gå en bildpromenad tillsammans med Bildtydaren-Bert och kikaren. Därefter läste vi sagan, och barnen fick rita något från sagan som de fastnade för. Därefter forskade vi lite om vilka författarna var och drog ut bilder på dem. 

Efter det gick vi vidare med läskortet frågeapan Nicke-Nyfiken som ställer frågor om bokens innehåll. Barnen fastnade för svåra ord som vi skrev ner, diskuterade och reflekterade kring samt tog reda på betydelser via lärplatta. Därefter fick de skriva deras svåra ord och ordets betydelse.  

Vi har även använt oss av kopplaren-Kajsa som gör kopplingar mellan olika saker. Eftersom vi även arbetar intensivt med värdegrundsfrågor så föll det naturligt på att göra kopplingar till bra- och dåliga handlingar (vi pratar om sol- och ishandlingar). Barnen såg tydliga ishandlingar i berättelsen och kunde återberätta dem tydligt. De fick rita en ishandling ur sagan som vi diskuterade och kopplade till egna erfarenheter. 

Del 2:

Vi har eftertänksam dialog samt dialogisk högläsning, vilket innebär att vi tillsammans med barnen utforskar och tolkar bilder. Vid ett boksamtal ställer vi pedagoger tolknings- och värderingsbara frågor som kan ge flera möjliga svar. Vi undviker faktafrågor. Vi använder öppna frågor som tex, Hur, Varför, på vilket sätt, När, vad osv. Vi arbetar vidare i smågrupper och tänker på att använda oss av fruktbara frågor.

Del 3:

Vi har startat upp projekt Superhjältarna utifrån barnens intresse. Barnen har fått tagit med sig figurer som för dem är superhjältar. De har fått berätta vad de vet och kan om figurerna, vilka krafter de har, om de är onda eller goda, hur är man när man är ond/god osv. Vi har varit på biblioteket och lånat böcker om olika hjältar och superhjältar. Barnen har blivit indelade i tre grupper där vi ordnat grupperna efter vad vi sett att de är intresserade av. Grupperna kommer att arbeta med olika saker, 1. Göra en gemensam bok, 2. Skapa en film, och 3. Drama - lek. 

Barnen får även skapa en egen superhjälte i gips, som de sen får måla och berätta om vad den har för förmågor, egenskaper och styrkor. Tanken är att vi har en utställning senare i vår. 

Del. 4:

Vi har sett över och utvecklat våra lekmiljöer, då vi har valt ut och tillsatt böcker i lekstationer. Vi har satt upp sagor på väggen på toaletterna. Vi har tagit fram rekvisita utifrån sagor och berättande.  

Utveckling pågår när barnen

Del 1:

Kan lyssna på en hel saga, förstår sagans innehåll och kan reflektera kring den och köra kopplingar till egna erfarenheter. När barnen kan återberätta med en röd tråd för andra. När barnen leker sagan och bearbetar dess innehåll, och använder rekvisita för att gå in i roller. När barnen själva tar initiativ att läsa boken och prata kring bilder och innehåll. När de skapar med olika material och tekniker utifrån boken och dess innehåll. 

Del 2:

När barnen talar om texter och dess innehåll på ett sätt som visar att de har förstått texten, genom att tolka oklarheter och saker som är otydliga. När barnen i dialog gör enklare analyser och val i komplexa situationer och vi kan se att genom att de sätter ord på sina tankar stödjer det deras tankeutveckling.

Del 3: 

När barnen visar intresse för berättande, återberättande och sagor på olika sätt, samt tar eget initiativ till att läsa sagor, berätta och återberätta samt leka och ta olika roller.

När barnen själva reflekterar över bilder, sagor och berättelser, samt leker med ord, rimmar och ramsar.   

Del 4:

När barnen tar initiativ till att använda sagor, berättande, rekvisita och böcker i leken.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Del 1:

Använda oss av läskorten för att bryta ner bokens innehåll i olika delmål som vi fördjupar oss i. Använda konkret rekvisita för att väcka nyfikenhet, intresse och ge dem en liten uppgift. 

Vi laminerar hela boken, sida för sida, och sätter upp på en vägg i barnens nivå så att de kan läsa boken, leka boken, samtala och reflektera kring den. 

Vi tar fram rekvisita till lek så att de kan leka utifrån bokens handling. Vi samtalar om svåra ord i texten och tar reda på ordets betydelse och utvecklar på så sätt barnens ordförråd.

Del 2:

Vi kommer genom boksamtal använda oss av eftertänksam dialog där vi ställer öppna frågor som tex vad, hur, när och varför. 

Del 3:

Skapa grupper utifrån intressen där de ska 1: göra en gemensam bok om superhjältar, 2: skapa en superhjältefilm och 3: dramatisera - leka. Några av de blivande skolbarnen har visat ett stort intresse för skriftspråket och gör egna böcker, därav får de skapa en gemensam bok. De yngsta barnen leker ofta "Bockarna Bruse" men vissa av dem behöver träna på turtagning, tolka lekkoder och leksignaler, därför spinner vi vidare på att dramatisera och leka det. Vi kommer även att låta barnen filma sin dramatisering och visa för sina kamrater. Att skapa film gör vi i Imovie och använder oss av rekvisita, och barnen får tillsammans skapa berättelsen och handlingen.

Del: 4

Erbjuda stimulerande lekmiljöer, mindre lekgrupper, stötta och vägleda barnen i den fria leken.

Så här ska vi följa upp

Genom reflektion på avdelningsplaneringar. Genom dokumentation av barnens lärprocesser i form av skapande, text, bild, film och unikum.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: