Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP läsåret 2018-2019 - Social hållbar utveckling

Skapad 2018-10-16 13:14 i Karlsro förskola Halmstad
Förskola
Under året kommer vi fokusera på att stärka barnens kamratskap och sociala samspel. Vi utgår från Barnkonventionens material "Kompisböcker".

Innehåll

Analys på gruppnivå

Avdelningen är i en förändringsfas där åldrarna på barnen numera är 1-5 år. Vilket för oss betyder att vi behöver se över våra lämiljöer samt undervisningsstrategier.

Utifrån föregående KR och överenskommelser med vårdnadshavarna (utvecklingssamtal) behöver vår barngrupp arbeta med sociala relationer och samspel.

Vi vill fortsätta skapa en trygg barngrupp där alla barn får sina behov tillgodosedda. Vi har påbörjat arbetet med tydligare strukturer och rutiner i form av scheman och fasta grupper.

 

Strävansmål enligt LPFÖ 98 / Prioriterade mål

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankat och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Jumbo strävar efter att utveckla social hållbar utveckling genom att stärka barnens kamratskap och sociala samspel. Läroplanen säger att barn ska ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling”. 

 

Förmågor och färdigheter / förväntade effekter

- att kunna se känslor hos sina kompisar, läsa av känslor.

- undersöka, upptäcka och uppskatta fördelarna med att vara en bra kompis.

- lära sig samarbeta.

- stå upp för sig själv och andra.

- trygga i sig själva.

- uppleva sig själv som en tillgång i gruppen.

- känna och uppleva delaktighet, inflytande och ansvar.

 

Genomförande

Vi utgår från material från Barnkonventionen - ”Kompisböcker”. En bok används i en treveckorsperiod och den planerade undervisningen återupprepas så att alla barn får uppleva samma saker. Två dagar i veckan delas barnen in i fasta grupper där pedagogerna planerar undervisning utifrån de olika förmågorna som finns i läroplanen - språklig förmåga, social förmåga, naturvetenskaplig förmåga, matematisk förmåga, estetisk förmåga samt digital förmåga. Detta kan leda till ett mångfassetterat lärnade då vi möter samma bok på flera olika sätt. 

 

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar med bilder samt kommentarer från undervisningen på vår kompisvägg, i hallen och på golvet. Projektet ska omringa barnen i alla miljöer. 

Dokumentationen ska färgförstärkas för att genen överblick på vad vi gör:

- språklig förmåga är lila

- naturvetenskaplig förmåga är grön

- matematisk förmåga är blå

- social förmåga är orange

- estetisk förmåga är röd

- digital förmåga är gul

 

Reflektion / utvärdering

Varje grupplanering reflekterar vi över veckan som varit. Vi använder reflektionsprotokollet från Skolverket för att mer systematiskt se över verksamheten. Barnens lärloggar är förberedda utifrån överenskommelsen från utvecklingssamtalet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: