Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Something Fishy

Skapad 2018-10-16 13:55 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för undervisning av åldersblandad grupper, modersmål engelska, baserad på filmen "Something Fishy" från The Literacy Shed. https://www.literacyshed.com/something-fishy.html
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Vi kommer att använda inspirerande filmer för att jobba med muntliga färdigheter och olika skrivstrategier.

Innehåll

Viktiga begrepp

Sekvensera - sequencing

Tankekarta - mindmap

Adjektiv, substantiv, verb - adjective, noun, verb

Skiljetecken - punctuation marks

Faktatext - non-fiction

Fantasi - fiction

Konkretisering av målen

Eleven kommer att delta i diskussioner om filmen. Eleven ska skriva om filmens händelser med enkla ord, hela meningar eller stycken, beroende på elevens förmåga.

Arbetssätt

Eleverna ska titta på en inspirerande film och diskutera den med hjälp av stödfrågor. Eleverna ska även ordna bilder från filmen i rätt följd för att visa sagans händelseförlopp.

Eleven kommer att återberätta sagan och fördjupa sig i filmens händelseförlopp med hjälp av en tankekarta. Läraren demonstrerar processen för hela klassen. Eleverna som kan skriva får sedan fylla i ord i var sin egen mall med bilder.

Eleverna ska vara delaktiga i en diskussion för att utveckla deras meningsbyggnad. Avsikten är att ge dem tillfällen att använda substantiv och verb när de diskuterar sagan. Läraren demonstrerar processen, och eleverna kommer att ha stöd av bildkort för att öka deras ordförråd. De äldre eleverna ska själva skriva i sin mall. Eleverna ska titta på filmen en gång till och sedan beskriver de miljön och händelserna i mer detalj.

Läraren ska förklara för klassen hur man skulle kunna återberätta sagan i första person.

Läraren ska redigera texten framför klassen och fokusera på skiljetecken. Klassen ska även diskutera stavning och använda ordbok där det behövs. De äldre eleverna ska även göra processen med sina egna texter som de har skrivit själva i deras mall.

Filmen ska användas som inspiration för läraren att demonstrera skrivning av en faktatext om ett djur som bor i havet. De äldre eleverna ska sedan skriva egna texter med hjälp av böcker, tidningsartiklar, webbsidor, mm.

Eleverna får sedan göra en kort muntlig presentation av deras rapport för de andra eleverna för att få återkoppling.

Elevinflytande

Filmen är väldigt engagerande och eleven får möjlighet att diskutera och skriva om:

Många olika djur i havet, både i verklighet och fantasi

Elevens tankar kring karaktärens agerande och känslor i filmen

Eventuell ytterliggare information som de vill inkludera som är relaterad till ämnet

Bedömning

Det finns inga prov, läraren kommer att guida eleverna genom hela processen.

Läraren kommer att utvärdera om eleven har varit aktiv i diskussioner och har fördjupat sin förståelse av filmen.

Läraren kommer att titta noga på elevens arbete och diskutera deras utveckling med dem. Vad var det som de kunde göra i början av modulen? Vad har de lärt sig? Vad kan de tänka på inför nästa termin?

Slutredovisning

Eleven kommer att behöva lämna in sitt skriftliga arbete.

Tid

Max 10 veckor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: