👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevinflytande/Delaktighet 18/19

Skapad 2018-10-16 16:09 i Tullbroskolan sär Falkenberg
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Samtliga elever ska ges inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle kommer att finnas med i vår undervisning och i vårt synsätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

Dina kunskaper om:

* grundläggande demokratiska värderingar.

* alla människors lika värde.

Din förmåga att:

*  ta ett personligt ansvar, genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen.

 * utöva inflytande och ta ansvar.

 Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

 Dina kunskaper om:

* vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan och i samhället.

* "alla människors lika värde" och barnkonventionen.

* hur individer och grupper kan påverka beslut.

Din förmåga att på ett delvis fungerande sätt:

* kommunicera om olika demokratiska värderingar, mänskliga fri- och rättigheter.

* aktivt delta i planering och utvärdering av ditt arbete i skolan.

* delta i klassråd - elevråd på skolan.

Bedömningen kommer att göras med utvärdering och kamratbedömning.

Gemensamma bedömningar med pedagogerna i olika ämnen.

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att arbeta med:

* Film

* Litteratur

* Arbetsblad

* Samtal i grupp.

* Informationssökning och bearbetning av olika källor.

* Planering och utvärdering av arbetsprocesser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  GrSär lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
  Sv  C 9