Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt skapande arbete

Skapad 2018-10-18 08:11 i Hamburgsundskolan Tanum
uppgift inom slöjd; textil, trä metallslöjd. "Fritt skapande"
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Inom denna uppgift får du möjligheten att välja arbete. Du väljer tekniker och, eller kombinerar tekniker så att du får en produkt som du vill skapa. Jag föredrar att du kombinerar minst två material. Inom arbetsområdet arbetar du med slöjdens olika delar som idéutveckling, överväganden, framställning, värdering och hur de samverkar under framställningen, arbetsprocessen. Du får möjligheten att under arbetsområdet visa din förmåga att planera ditt arbete utifrån egna förutsättningar och tillgång på tid och resurser. Ditt arbete bygger på progression från dina tidigare kunskaper som du kan vidareutveckla, eller nya tekniker du vill prova.

Innehåll

MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2 

 Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att alla elever respekterar andra människors lika värde.

 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

 • Du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

 • Du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till Din egen förmåga.

 

FÖRMÅGOR

Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplan:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • Två och tredimensionella skisser, modeller och och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 • Tolka slöjdföremålets estetiska uttryck.

  

UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om:

 • Vi kommer under terminen att arbeta med följande arbetsområden: limmning , hyvling , olika typer av sammanfogningstekniker, montering av gångjärn/lås samt olika val av ytbehandling.

 • Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, materialkännedom mm, i informationsblad, böcker och skrivna instruktioner.

 • Slöjdens trämaterial: trä som är lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material.

 • Redskap: Sågar, hyvlar, filar, mätinstrument, borrar, maskiner mm.

 • Hantverkstekniker: såga, fila, borra, olika mättekniker, bearbeta, behandling (måla, olja), valfria tekniker.

 •  

Du kommer även ta in kunskaper av att vistas i den kreativa miljön: i slöjdsalen får du upprepa dina tidigare kunskaper och förankra dessa ännu mer. 

 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga vilken såg du använt, skjutmått, vinkelhake, fiberriktning, borra, träborr metallborr, maskinnamn mm 

 • Begrepp du samlar på dig under arbetets gång.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.

 • Analysera och ge omdömen om din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Ex på hjälpfrågor att ställa till sig själv kan vara; Hur har det gått att arbeta? Vad har varit svårare/ lättare? Hur blev resultatet? Vilka erfarenheter har jag gjort?/ Vad har jag lärt mig under arbetet? Vad är jag nöjd över?

 • Du ska också visa på samband mellan form, funktion och kvalité. Ex på hjälpfrågor; Vilken form, stil eller känsla ville jag ha på mitt föremål? Blev det som jag hade tänkt mig.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.

 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.

 

FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, skissande, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

Du kan välja ett arbete inom trä och metall utifrån dina mål. Om du väljer att göra tex. En låda, en låda kan vara enkel eller utvecklad, det finns valmöjligheter att jobba mot högre mål och utveckla ditt arbete. Det finns många sätt att ta sig vidare. Hur vill du att ditt arbete ska se ut?

Du börjar med att skissa hur du vill att ditt arbete ska se ut, därifrån väljer du storlek på ditt projekt samt sammanfogningstekniker. Du kan utveckla ditt arbete genom att sätta in hyllor eller sätta på ett lock. Du kan göra sätta på gångjärn eller utveckla att göra egna gångjärn. 

  

BEDÖMNING.

Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar (arbetsprocessen) och det färdiga resultatet, hur du skriver om ditt pågående arbete i din dokumentation och utvärderar hur det gått

 

 • Att du kan göra två och tredimensionella skisser.
 • Att du kan arbeta utifrån en arbetsbeskrivning.
 • Att du kan hantera verktyg och maskiner på ett säkert och riktigt sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
 • I arbete med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. 

 

Matriser

Sl
Slöjd åk 9 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner**.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och delvis egna initiativ**.
Du kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och egna initiativ**.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt **med precision**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **viss** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **relativt** god användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **god** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: