Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen åk 8

Skapad 2018-10-18 13:14 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 8 Religionskunskap Svenska
Med utgångspunkt i Jesu födelse tar vi oss an kristendomen och dess historia. Vad var det som gjorde att människor drogs till det som vi idag kallar för kristendom? Hur spreds budskapet, vad är viktigt för religionen och hur har det förändrats över tid samt hur har de kristna värdena påverkat vårt moderna samhälle.

Innehåll

 

Tid: Veckorna 3-8

Efter detta arbetsområde ska du veta:

 

- vilket budskap kristendomen lär ut.

- hur kristendomen har utvecklats genom historien.

- vilka riktningar som finns inom kristendomen.

- vilka kristna traditioner och högtider som finns.

- hur man kan se att Sverige är och har varit ett kristet land under lång tid.

 

Du ska också:

- bli uppmärksam på hur människor inom olika kristna traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

- bli uppmärksam på vilken roll kristendomen kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

 - utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka och leva.

 - utveckla en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 - reflektera över livsfrågor

 - kunna söka information om kristendomen och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Undervisningens innehåll och bedömning

Vad handlar kursen om?

 • Centrala tankegångar inom kristendom.
 • Varierande tolkningar bland kristendomen i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i kristendomens historia
 • Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur kristendom kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Etiska frågor och människosynen inom kristendom.


BEDÖMNING

 • Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång.
 • Arbetsområdet avslutas med en kunskapskontroll där frågorna utgår från kunskapskraven nedan.
 • Formativ bedömning görs på elevernas inlämnade svar på frågorna om bl a levnadsregler och filmen Jesu liv.
 • Dina svar som hör till texterna i Digilär kommer också att bedömas.

 

Uppgifter

 • Brödet och fiskarna- En övning i källkritik.

 • Frågor till filmen om Jesus

 • Grupparbete om kristendomens tre inriktningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv
Religionskunskap

E
C
A
Förmåga att:
Beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga att:
analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga att:
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga att:
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga att:
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sv
Muntlig framställning - Kristendomens inriktningar

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
E
Uppvisat vissa delar på C-nivå, men är inte riktigt där än
C
Uppvisat vissa delar på A-nivå, men är inte riktigt där än
A
Förberedelser och innehåll
Eleven är i huvudsak förberedd.
Eleven är relativt väl förberedd.
Eleven är väl förberedd.
Struktur
Inledning, röd tråd och avslutning
Framställningen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Framförandet är någorlunda anpassat till tidsomfånget.
Framställningen är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Framförandet är relativt väl anpassat till tidsomfånget.
Framställningen är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Framförandet är anpassat till tidsomfånget.
Språk och stil
Språket är begripligt, ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i en muntlig framställning.
Språket är utvecklat, ordvalet är varierat och passar relativt väl i en muntlig framställning.
Språket är välutvecklat. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en muntlig framställning. Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Framförande
Kroppsspråk, röst och kontakt med publiken
Framförandet sker med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet.
Framförandet sker med säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställaNy aspekt
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: