Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi ht18

Skapad 2018-10-19 09:51 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 9 Kemi
Kolatomen är speciell, den finns i alla levande organismer! I det här avsnittet ska du få lära dig mer om kolföreningarnas kemi och vad som gör kol till en så speciell atom.

Innehåll

Mål

Du ska:

 1. Känna till att organiska ämnen finns i levande organismer, i jordskorpan och att otaliga organiska ämnen skapas av människan.
 2. Förstå hur det kommer sig att det finns så många kolföreningar och hur dessa är uppbyggda.
 3. Ha kännedom om kolföreningarnas indelning i grupper, deras olika egenskaper och vad de används till: alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, organiska syror och estrar.
 4. Kunna redogöra för kolets kretslopp.
 5. Känna till vad tvål är och hur en tensid fungerar
 6. Känna till var estrar finns och vad de kan användas till
 7. Ha kunskap om bergoljans betydelse som energi och råvarukälla, samt miljöpåverkan.
 8. Kunna resonera om hållbar utveckling, energiomvandlingar och materiens kretslopp
 9. Ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet.
 10. Kunna genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar

Undervisning

Genomgångar

Laborationer

Rapportskrivande

Självständigt arbete

Arbete i grupp

 

Uppgifter

 • Öka Elproduktionen

 • Instuderingsfrågor

 • Råolja

 • Laborationsrapport - Undersök olika alkoholer

 • Läxförhör Organisk kemi begrepp, onsdag v46

 • Prov Organisk kemi ht18

 • Rest prov Organisk kemi

 • Prov Organisk kemi ht18

Matriser

Ke
Organisk kemi

E
C
A
Använda utrustning Laborationer
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier Laborationsrapport Diskussion
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring Laborationsrapport Diskussion
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar Laborationsrapport
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier Läxförhör Organisk kemi Prov fråga 4, 5, 6
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen Prov fråga 1, 2, 9
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Energiomvandlingar och materiens kretslopp Prov fråga 7, 8
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling Prov fråga 8
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Ke
Organisk kemi ht18

E
C
A
Frågor, åsikter & argument
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: