Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ärtans Ämnessamlingar

Skapad 2018-10-19 10:01 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
En planering över våra samlingar, på Ärtan.

Innehåll

 

VÅRA ÄMNESSAMLINGAR

 

Måndag till torsdag innan lunch har vi samlingar med olika ämnen, beroende på veckodag. Dessa är fördelade så här:

 

Måndagar- Naturvetenskap- och teknik

 

Tisdag- Matematik

 

Onsdag- Språk

 

Torsdag – Värdegrund

 

 

 

Nedan följer vad vi gör på dessa samlingar och även syftet med dessa.

 

 

 

Naturvetenskap -och tekniksamling

 

Vad:

 

På samlingarna som är inriktade på naturvetenskap vill vi ge barnen kunskap i att djur, växter och människor inte lever isolerade från varandra utan att de lever tillsammans och påverkar varandra och miljön runtomkring. Vi uppmärksammar också naturens olika kretslopp, lär oss om växter och djur, ser samband i naturen och glimtar på kemiska och fysikaliska processer.

 

På samlingarna som är inriktade på teknik vill vi att barnen bli varse om den teknik som finns i deras vardag och kunna förstå och handskas med den. Teknik är något av människan skapat för att lösa problem eller tillfredsställa behov.

 

 

 

Hur:

 

Naturvetenskap: Vi pratar hur naturen på olika sätt påverkas av det skräp som vi människor i naturen. Vi plockar skräp när vi går på utflykt och ser till att sortera det i rätt behållare. Vi komposterar våran frukt ute på gården och ser på nära håll hur nedbrytningen går till. På våren planterar vi olika grönsaksfrön och följer fröns växt till färdig grönsak. Vi följer årstiderna och pratar om hur växter och djur lever under den aktuella årstiden och vi uppmärksammar naturens skiftningar. Vi pratar också både om att vi använder och hur   vi använder naturens resurser på olika sätt, socker, trä, vind, vatten, eld o.s.v. 

 

Teknik: Redan i barnens lekar finns mycket teknikanvändning. De bygger, prövar, undersöker. Tekniken finns också runtomkring oss och i samlingarna utgår vi från den teknik som finns i barnens vardag. Vi tittar på dagens teknik och vi kan jämföra med hur det var förr när tex mormor eller farfar var små. Tre grundläggande frågor vi ställer oss är; Vad är det till för? Hur fungerar det? Vad är det gjort av? Vi tittar på olika faktafilmer, läser sagoböcker och faktatexten som berör miljön och pratar om hållbar utveckling. Vi plockar skräp på våra utflykter och sorterar upp det i rätt behållare när vi kommer till förskolan. 

 

Vilket syfte och lärande är i fokus?

 

Ett syfte med att ha naturvetenskap- och tekniksamling är bl.a. att vi vill väcka barnens tankar om den miljö som dom lever i. Vi är en del i en helhet och det som finns omkring oss påverkas av våra handlingar. Att uppleva och tolka omvärlden med alla sinnen integrerar kunskaper i naturvetenskap och teknik på ett självklart sätt. Orden som ger möjlighet att förstå och förklara det som finns i naturen och den mänskliga miljön blir en naturlig del av ordförrådet hos barn som får stöd och uppmuntran i lärandet.

 

Naturvetenskap- och tekniksamlingarna kopplat till läroplanen:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

 

 

 

 

 

 

Matematiksamling

 

Vad:

 

Matematik i förskolan handlar inte i första hand om siffror och räkning, utan om att i lekens form sortera, träna taluppfattning och lära sig grundläggande begrepp som större/mindre, först/sist, framför/bakom osv. Och inte minst viktigt: att väcka nyfikenheten och få syn på det roliga i matematiken.

 

Hur:

 

Vi använder oss mycket att konkret material och matematiska begrepp när vi upptäcker den matematik som finns runtomkring oss. Vi utmanar barnens tankar och låter dom få undersöka och diskutera den matematik som vi kommer ikontakt med. Vi kommer under matematiksamlingarna komma i kontakt med räkna, lokalisera, mäta, konstruera och förklara.

 

 

Vilket syfte och lärande är i fokus?

 

Syftet med målet är att ge barnen möjlighet
att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik
att barnen ska få bekanta sig med olika matematiska begrepp att barnen på ett lekfullt sätt ska få reflektera över problemlösningar

 

Matematiksamlingarna kopplat till läroplanen:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

 

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 • undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

 

 

 

Språksamling

 

Vad:

 

Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jaguppfattning och vågar ta för sig. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den språkliga världen. Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.

 

Hur:

 

Under våra språksamlingar har vi basen i Bornholmsmodellen där vi bl.a. rimmar och ramsar, klappar stavelser, sätter ihop ordmeningar och ord, återberättar, har mungymnastik och tittar och förundras på bokstäver. Vi undersöker också det svenska språkets sätt att uttrycka sig som t.ex. vad betyder att man säger att man sovit som en stock? Vi hjälper barnen att förstå att språket är ett objekt och kan anpassas utefter situation och kontext.

 

Vilket syfte och lärande är i fokus?

 

Språksamlingarna skall främja verktyg barns språkliga, sociala, kognitiva, emotionella, estetiska och moraliska utveckling. Förskolebarn lär sig många nya ord varje dag och de måste få stimulans, styrning och vägledning i den språkliga utvecklingen.  

 

Språksamlingarna kopplat till läroplanen:

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

   

  Värdegrundssamling

  Vad:

  Värdegrund handlar om bland annat kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati.

  Hur:

  Under våra värdegrundssamlingar lägger vi tyngden i att prata om alla människors lika värde, att acceptera varandras olikheter och se det som en tillgång. Vi lyfter även integritet och empati. Vi pratar om att visa hänsyn och respekt och att känner olika och att vi respekterar varandras känslor.

  Vilket syfte och lärande är i fokus?

  Vi vill ge barnen en stabil grund så att de kan växa och utvecklas till harmoniska och trygga individer. Vi vill att även att barnen skall bli medvetna om alla människor har ett egenvärde.

   

  Värdegrundsamlingarna kopplat till läroplanen:

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: