👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport om 1800-talslitteratur

Skapad 2018-10-21 15:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Det här momentet går ut på att ni ska genomföra en litteraturvetenskaplig undersökning av en 1800-talsroman.

Innehåll

Det här momentet består av sammanlagt fyra uppgifter. Först ska ni lära om de litteraturvetenskapliga epokerna romantik, realism och naturalism sedan ska ni lära er hur en vetenskaplig rapport är uppbyggd genom att arbeta med arbetsuppgifter i Fixa genren. Sedan ska ni skriva en egen rapport utifrån den roman som ni läst och till sist ska ni genomföra ett oppositionsseminarium på en klasskamrats rapport.

 

Uppgifter:

1. Arbetsuppgifter s. 242 i "Svenska timmar litteraturen"

2. Arbetsuppgifter i "fixa genren" s. 201-203

3. Vetenskaplig rapport om en roman

4. Oppositionsseminarium

 

Tidsplan:

 

 

Uppgifter

 • Rapport om författare

 • Oppositionsseminarium

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E

Matriser

Sve
Rapport om 1800-talslitteratur

Rapport

X
>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
Innehåll / litteraturanalys
Eleven bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Källhantering
Eleven bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven har samlat och sovrat ut relevanta källor till sin undersökning Det finns en källförteckning som gör det möjligt att hitta de källor som använts i texten. Eleven skiljer på egna och andras tankar. Det finns löpanda källhänvisningar I texten.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Det finns fungerande källhänvisningar i löpande text och en i stort sett korrekt källförteckning. Det finns referatmarkörer
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Eleven tillämpar på ett korrekt och motiverat sätt regler för citat- och referatteknik. Citaten och referaten är smidigt infogade i texten med hjälp av varierade referatmarkörer. Källorna samlas i en helt korrekt källförteckning.
Språk
Eleven bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven visar att han eller hon behärskar grundläggande regler för språkriktighet. Språket är tydligt men behöver inte vara helt korrekt. Dock får felen inte störa läsningen eller förståelsen av texten.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Språket är varierat, klart och i princip utan fel.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Språket är stilistiskt säkert. Eleven visar att hon eller han med säkerhet behärskar ett mycket stort register av formuleringssätt och språkliga konstruktioner.
Disposition
Eleven bedöms ej nå kunskapskraven
Texten har ett gott sammanhang. Upplägget fungerar men det får finnas invändningar. Texten ska vara markerad med stycken.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Textens disposition är genomtänkt, överskådlig och är markerad med stycken på ett korrekt sätt. Texten har ett gott sammanhang och den röda tråden framgår tydligt. Övergångar mellan stycken finns och meningar och satser binds ihop på ett bra sätt.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Textens disposition är klar och mycket genomtänkt. Den framhåller innehållet och underlättar läsningen. Styckeindelningen är genomförd så att strukturen framhävs. Textbindningen funderar väl på alla nivåer.

Oppositionsseminarium

X
>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
Eleven bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter