Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, Hastighet, Diagram och Statistik Fö ht18

Skapad 2018-10-21 18:49 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp begrepp som rör förändring och bråkräkning.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du kommer att få träna dina kunskaper och dina metoder att beräkna tider, sträckor, hastigheter och att sammanställa stora mängder sifferdata till mer lättöverskådliga tabeller och diagram. Det innebär tex att hur många siffror du än har kan sammanfatta dem i 5 viktiga,centrala värden som du dessutom sedan kan rita fina lådor av.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor vi arbetar med:

Vi kommer att lära oss nya begrepp genom att använda gamla begrepp och (till exempel hastighet) och förstår hur dessa begrepp hänger ihop. Det innebär också att kunna växla formen på hur begreppen kommuniceras tex genom formler (samband) och diagram.

Vi kommer också att jobba med att beskriva och tolka problem eller situationer på olika sätt, till exempel genom diagram (ex tid-väg-diagram). Detta är särskilt viktigt vid problemlösning.

Vi kommer att träna förmågan att använda dessa begrepp till att skapa metoder för att göra beräknar och sedan använda dem för att lösa problem

Vi kommer att träna förmågan att sammanställa sifferdata på ett sätt så att man kan enkelt kan kommunicera och argumentera med dem.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I det här arbetsområdet får du lära dig att…

...enhetsomvandla tider och längder, beräkna hastigheter och sträckor och överföra denna informationen till linjediagram (tid-sträcka-diagram).

...att avläsa och förstå olika linjediagram (tex rörelselinjer och hastighetspilar),

...presentera sifferdata (tex 23, 45, 34, 16) till frekvenstabeller och till stolp-,stapeldiagram,

...sammanfatta sifferdata i några få centrala värde som medelvärde, median, kvartiler, max- minvärden och typvärden.

...avläsa och tolka olika typer av diagram och hur du kan bestämma centrala värden ur ett stapeldiagram.

 

Dina kunskaper visar du genom att diskutera och redovisa egna och andras lösningsförslag på olika problemställningar.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att fokusera på din förmåga att visa, använda och uttrycka dina kunskaper om …
 • hur de olika begreppen längd, tid och fart hänger ihop,
 • skillnaden mellan storheter och enheter,
 • hur sifferdata kan sammanställas och uttryckas med olika diagram
och hur väl du kan…
 • göra enhetsomvandlingar för längder och tider
 • beräkna tidsskillnader
 • göra hastighetsberäkningar
 • göra centralvärdesanalys ur både sifferdata och diagram
 • rita diagram
Bedömningen av förmågor omfattar främst aspekterna: Begrepp, Metod och Resonemang

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med att diskutera begreppen i helklass och smågrupper och arbeta med olika typer av uppgifter och problemställningar.

Vi kommer också att arbeta med egna uppgifter för att befästa kunskaperna.

 

Begrepp - begrepp vi diskuterar

storheter (längd, tid), enheter (till exempel meter, sekunder), enhetsomvandlingar, härledda storheter och enheter (hastighet /fart, meter per sekund), sifferdata, diagramdata, frekvenstabell, centralvärden, stapel- och stolpdiagram, medelvärde, median, typvärde, största och minsta värde, övre och undre kvartiler, rörelselinjer, hastighetspilar, sträcka-hastighet-tid-diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tid, Hastighet, Diagram och Statistik ht18

Nivå 1
Du behöver träna mer på din förståelse och dina metoder för att vara säker på att nå godkända kunskaper och färdigheter.
Nivå 2
Du har grundläggande kunskaper men kan utveckla dina metoder och din förståelse.
Nivå 3
Du har goda kunskaper och förståelse och ändamålsenliga och generella metoder. Repetera så du inte glömmer.
Enhetsomvandling tider
Tid kan mätas i olika enheter. Hur hänger dessa enheter ihop?
Du behöver träna dig i att byta enheter för tider.
Du kan växla mellan sekunder, minuter och timmar som enheter.
Beräkna tidskillnader
Hur du avgör tiden mellan två klockslag. (METOD och BEGREPP)
Du behöver fortsätta träna dig i att avgöra tidsskillnader och skaffa dig metoder för att göra det.
Du kan bestämma tidsskillnader mellan två klockslag genom att du har en metod att arbeta efter.
Enhetsomvandling sträckor
Sträckor anges i längdenheter. (BEGREPP)
Du behöver träna på att växla mellan olika längdenheter tex mil och meter.
Du kan växla mellan olika längdenheter.
Sträckabegreppet
Förmåga att bestämma sträckor från annan information tex hastigheter och tider. (METOD och PROBLEMLÖSNING)
Du behöver träna dig på att beräkna sträckor från hastigheter och tider.
Du kan beräkna sträckor utifrån hastigheter och tider med någon metod.
Du har förståelse för och kan beräkna sträckor utifrån hastighet och tider med en effektiv och generell metod: sträcka = hastighet x tid.
Hastighetsbegreppet
Förståelse för definitionen av hastighet och metoden för att beräkna den utifrån sträckor och tider. (METOD och BEGREPP och PROBLEMLÖSNING)
Du behöver fortsätta att utveckla ditt begrepp om hastigheter och dina metoder för att beräkna hastigheter.
Du har förmåga att beräkna hastigheter för enkla problemställningar med någon metod. Tex Om du kör 50 km/h, hur långt kommer du på 2 timmar? Du skriver enheter i dina svar.
Du har förmågan att beräkna hastigheter med en generell metod, oberoende av problemställningen, som utgår från definitionen hastighet = sträckan/tid. Du skriver enheter i dina svar.
Enhetsanvändning
Din förmåga att skriva enheter och använda dem i ditt resonemang. Denna förmåga visar också om du förstår det begreppet du använder. (BEGREPP)
Du använder i liten grad korrekta enheter i dina uträkningar och lösningar. Du behöver träna mer på att förstå egenskaper och enheterna kopplade till egenskaperna och att komma ihåg att skriva ner enheter i dina svar. Tex har egenskapen tid enheter som sekunder, meter osv.
Du använder ofta korrekta enheter i dina uträkningar och lösningar men behöver påminna dig om att göra det oftare.
Du använder alltid korrekta enheter i dina uträkningar och visar på så sätt att du förstår begreppet du beräknat.
Centralvärdesanalys ur sifferdata
Din förmåga att bestämma centralvärden från en mängd data (tal). Centralvärden är medelvärden, median-värden, max- och minvärde och typ-värde. (METOD och BEGREPP)
Du behöver träna dig i att beräkna centralvärden ur en mängd siffror.
Du kan beräkna centralvärden ur en mängd sifferdata.
Du kan beräkna centralvärden ur en mängd sifferdata och motivera tillvägagångssätt genom att definiera vad de olika centralvärdena innebär. Du kan skapa sifferdata som motsvarar vissa centralvärden.
Centralvärdesanalys ur diagram
Din förmåga att avläsa och förstå diagram och därifrån göra en centralvärdesanalys. Till exempel förstå låddiagram.
Du behöver träna dig i att bestämma centralvärden ur diagram.
Du kan avläsa information ur diagram (tex stapeldiagram) och bestämma centralvärden.
Du kan bestämma centralvärden ur diagram och motivera ditt tillvägagångssätt genom att jämföra med sifferdata. Du förstår hur ett lådogram kan tolkas.
Överföra sifferdata till diagram
Din förmåga att tillverka frekvenstabeller och rita diagram från tabelldata. Tex din förmåga att rita låddiagram (lådogram) (METOD)
Du behöver träna på att föra över sifferdata till diagram. Tex genom att göra frekvenstabeller och därifrån olika diagramtyper. Du behöver träna på att rita ett låddiagram från din centralvärdesanalys.
Du kan överföra sifferdata till frekvenstabeller eller överföra sifferdata/tabell till diagram.
Du kan överföra sifferdata till frekvenstabeller och därefter till någon diagramtyp och överföra sifferdata/tabell till diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: