👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i franska som modersmål årskurs 4-6

Skapad 2018-10-21 20:09 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I dagens värld är det inte tillräckligt med ett främmande språk. Studenter som talar flera språk kommer att öka sina chanser att hitta ett jobb, oavsett om de är hemma eller utomlands. Att lära sig ett annat språk berikar sinnet och öppnar nya horisonter. Mer än 220 miljoner människor pratar franska på fem kontinenter. Franska är det näst mest lärda främmande språket efter engelska, och det sjätte mest spridda språket i världen. Det är också det enda språket, bredvid engelska, som lärs i alla länder i världen..

Innehåll

Lokal pedagogisk planering i franska som modersmål årskurs 4-6Den lokala pedagogiska planeringen utgår från Skolverket kursplan för Modersmål i grundskola för årskurs 4-6. Betyget i modersmål sätts först i slutet av höst termin i årskurs 6. Tills dess kommer jag att dokumentera kontinuerligt elevens kunskapsutveckling genom att samla all tillgänglig information om elevens kunskaper. Från årskurs 1 till och med årskurs 5 kommer eleven att få skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena ska sammanfatta vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att eleven ska kunna göra ännu bättre ifrån sig i skolan.Undervisningsform, metod och material

Vi kommer att jobba med all material och metoder som jag anser kan bidra till elevens utveckling kunskapsmässigt, som underlättar för barnen processen att ta in informationen och för läraren att lära ut. Det kan exempelvis vara digitala verktyg  för genomförande av uppgifter, pedagogiska lekar och spel, såväl som av mer klassiska metoder (textböcker och all sorts litteratur)Bedömning och betygsättning

Beroende på vilket delområde vi jobbar med kommer jag att bedöma kontinuerligt elevens kunskaper enligt ämnets specifika kunskapskrav för årskurs 6. Med hjälp av ämnets matrisen på Unikum kommer jag att uppdatera elevens utvecklingen varje gång ett krav nås oavsett vilket årskurs man går i.  (Kunskapskraven hittar ni längst ner i dokumentet)

 

Betyget sätts först i åk 6 utifrån ämnets kunskapskraven för årskurs 6. ‘’Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. När du som lärare sätter betyg utvärderar du allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. ‘’ 
SkolverketÄmnets Syfte

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.


Centralt innehåll

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

– Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

– Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

– Synonymer och motsatsord.

Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

– Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

 

Konkretisering utifrån ämnet syfte och centralt innehåll

 

 

Centrala

Delmoment
Åk4
Åk5
Åk6

Läsa och skriva

Tala, lyssna och samtala

Berättande texter och sakprosatexter

Språkbruk

Kultur och samhälle

Under året kommer

eleverna att Lära sig/jobba med:

 Lyssna på texter genom högläsning av läraren

Jobba aktivt och effektivt med att stärka ordförråd . 

Känna igen enkla ord i en text och kunna bokstavera dem

Inblick i språket grammatisk struktur jämfört med svenskan

Ordbildning och meningsbyggnad

Samtalsövningar 

Under året kommer

eleverna att Lära sig/jobba med:

Bearbeta olika typer av texter, sagor, fakta, poesi osv

Kunna själv läsa enkla texter och svara skriftligt på läsförståelsefrågor

Franskan satsord: verbe, nom, adj ect 

 Introduktion till Konjugation i presens form av första gruppen 

Egen produktion av  enkla texter

delta i debattövningar.

analysera situationer utifrån olika perspektiv

Olika uttalsövningar

Under året kommer

eleverna att Lära sig/jobba med:

Avkoda texternas syfte, t.ex. berätta för att roa, informera, instruera,

förklara, beskriva.

Skriva olika texter: återberätta, berätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera.

Utveckla dina färdigheter i grammatik, stavning och språkriktighet.

Skriva egna texter och

läsa dem högt inför andra.

Ge och ta kamratrespons på muntliga framföranden och skriftliga produktioner

Fakta om skolan i Frankrike(skillnader mellan Sverige och Frankrike)