Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP tilldelad Hösttradition temaarbete 2018

Skapad 2018-10-22 08:11 i Skebo fritidshem Norrtälje
Lysande pumpor och barn som klär ut sig till spöken. Men vilken är egentligen traditionen bakom. Halloween och vad skiljer den från Alla helgons dag?
Grundskola F – 6
Buuhuu, vad kan du se på bilden? Under två veckors tid kommer fritids verksamhet att ha aktiviteter som har något att göra med det du kan se på bilden.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll från LGR 11 reviderad 2016

 • Finns att läsas under rubriken kopplingar till läroplanen.

Fritidshemmets syfte 

Genom undervisning i fritidshemmet ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideérna i handling.
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. 
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Centralt innehåll

undervisningen ska behandla följande centrala innehåll

Språk och kommunikation

 • samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, tillexempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om olika typer av texter.
 • digitala verktyg och medier för kommunikation
 • ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapanade och estetiska uttrycksformer

 • skapande genom olika estetiska uttrycksformer, tillexempel lek, bild, musik, dans 
 • olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck

Natur och samhälle

 • byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • normer och regler i elevernas vardag, tillexempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

 • initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • livsstilens betydelse för hälsan, tillexempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Man firar Halloween genom att klä ut sig och gå runt bland grannar för att be om bus eller godis. När firar man Halloween? Vad mer ligger till grund till denna tradition? Var kommer idén från? Vad är Alla helgons dag för högtid? När firar man det och varför? Allt detta kommer vi att fördjupa oss i under v. 43 och v. 44. Det kommer även att innehålla en del aktiviteter som är kopplade till matematik, idrott, bild och hemkunskap.

Arbetssätt och arbetsformer

Under v. 43 kommer vi erbjuda dig flera praktiska aktiviteter kring Halloween. Vi kommer samtala om skillnader/likheter mellan Halloween och alla helgons dag då vi idag firar båda högtiderna i Sverige. Vi kommer att skapa monster med hjälp av matematik och någon dag under vecka 43 ska ni tillsammans få planera och förbereda ett halloween inspirerat mellanmål. Som också ska ingå i ett avslut på temaarbetet där ni även får klä ut er och ha ett disco.

Veckornas strävansmål

Att du har fått möjlighet till att fördjupa dina kunskaper genom att:

 • ta del av skillnaden mellan alla helgons dag och Halloween 
 • få veta om varför vi firar dessa två högtider
 • samarbeta och ingå i gemenskapen inom fritids elevgrupp 
 • få ökad förståelse för hur olika material och tekniker kan användas
 • få möjlighet till att utveckla förmågor i rytm och rörelse

 

Du ska ges möjlighet till att utveckla olika kunskaper såsom fakta, förståelse, färdighet eller förtrogenhet.

Uppgifter

 • Filmvisning Våra högtider - Halloween

 • Recept på snacks till ett mellanmål

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: