Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL -planering

Skapad 2018-10-22 09:04 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Vård och omsorg
I denna planering finner du de uppgifter som du ska göra under din APL. De andra dokumenten som hör till APL:en gick inte att lägga in här så de finns i lärloggen "APL". Uppgifterna täcker in kunskapskrav inom vård och omsorg vid demenssjukdomar, vård och omsorgsarbete 2 , etik och människans livsvillkor och specialpedagogik.

Innehåll

1. Uppgift delegering

2. Uppgift om arbetsmiljö

3. Uppgift om värdegrund

4. Uppgift om specialpedagogik

 

Uppgifter

  • Uppgift delegering

  • Uppgift Arbetsmiljö

  • Uppgift värdegrund

  • Uppgift specialpedagogik

Matriser

Vår
APL-matris VO17

E
D
C
B
A
Aspekt 1(ger, vår, spec)
Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål, utifrån gällande rutiner och lagar på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande rehabiliterande och habiliterande sätt.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter, aktiviteter samt medicintekniska uppgifter
Betyget D innebär att kunskaps kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter, aktiviteter samt medicintekniska uppgifter.
Betyget B innebär att kunskaps kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter, aktiviteter samt medicintekniska uppgifter samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare.
Aspekt 2 (vår)
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
se ovan
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
se ovan
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation
Aspekt 3 (vår)
Förmåga att dokumentera och rapportera utförda uppgifter
eleven dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter
se ovan
eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
se ovan
dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Aspekt 4 (ger, vår, spec, män)
Att kommunicera och möta andra
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt
se ovan
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt
se ovan
Eleven kommunicerar och samarbetar med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt
Aspekt 5 (ger, vår, spec, män)
Förmåga att kunna förutse vilka kunskaper och krav som kan behövas för en uppgift. D.v.s. att kunna värdera min kunskap. "jag vet vad jag kan och inte kan"
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
se ovan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
se ovan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 6 (ger, spec, vår)
Förmåga att genomföra och utvärdera sin egen arbetsinsats
Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen
se ovan.
Elevens arbete är av god kvalitet. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen.
Se ovan
Elevens arbete är av god kvalitet och eleven anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.I arbetet väljer eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Aspekt 7 (män)
Förmåga att värdera det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare
Eleven värderar med enkla omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
se ovan
Eleven värderar med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
se ovan
Eleven värderar med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare samt ger förslag på hur det egna förhållningssättet kan utvecklas.
Aspekt 8 (ger)
Kunna beskriva vad som kan bidra till livskvalité, värdighet och delaktighet
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
se ovan
Eleven beskriver utförligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
se ovan
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet
Aspekt 9 (ger)
Att arbeta förebyggande och patientsäkert.
Eleven redogör översiktligt för och utför i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö .
se ovan
Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö.
se ovan
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö.
Aspekt 10 (ger, män)
Kunskap om Nationella värdegrunden
Eleven ger exempel och diskuterar översiktligt utifrån vårdens värdegrund hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet.
se ovan
Eleven ger några exempel och diskuterar utförligt utifrån vårdens värdegrund hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet.
se ovan
Eleven ger någraexempel och diskuterar utförligt och nyanserat utifrån vårdens värdegrund hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet.
Aspekt 11 (vår)
Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
se ovan
Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras.
se ovan
Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras
Aspekt 12 (spec)
Förmåga att planera, genomföra, och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifteroch aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
se ovan
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
se ovan
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande även avancerade arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare, samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Aspekt 13 (spec)
Förmåga att utvärdera och följa upp olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Se ovan
När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
se ovan
När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Aspekt 14 (vår)
Förmåga att utgå från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp utifrån bistånds-bedömning, vårdplanering och genomförandeplanen.
Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
se ovan
Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering
se ovan
Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering
Aspekt 15 (vår)
Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
se ovan
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
se ovan
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: