Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2018-10-22 13:03 i Centrala Förskolan Prästkragen Rättvik
Samling
Förskola
Samlingen ska vara rolig, lustfylld och lärorik.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Vi har skolat in drygt hälften av barnen nu och gruppen börjar bli ganska trygg. Inför kommande inskolningar vill vi att de barn som är inskolade blir en "grupp" som blir förebilder till de nya barnen. Nu är alla inskolningar klara för den här terminen. Barnen har börjat bli en trygg "grupp". Samlingarna fungerar och vi kan sitta en längre stund. 

Mål

Vilka mål ska nås?

 • Roligt, meningsfullt och lärorikt 
 • Att barnen blir trygga med samlingsupplägget och känner tillit till det, sig själva och gruppen. 

 

Syfte 

 • Gruppkänsla (Trygg grupp) 
 • Identitetsstärkande 
 • Språkutvecklande 
 • Begrepp 
 • Matematik 
 • Kroppsuppfattning och motorik 
 • Rytm 
 • Social utveckling (Empati, turtagning, regler och normer) 

 

 

Genomförande 

 • Samma upplägg på samlingarna skapar trygghet och tillit.

 • Barnen sitter på sina egna kuddar som de har med hemifrån. Det ger trygghet.

 • Vi lägger ut tre kaplastavar i läsriktningen och räknar dem samtidigt. Humlan kommer och frågar vad barnen heter. Vi klappar stavelserna i våra namn. Vi sjunger "Små humlor är vi allihopa". Därefter sjunger vi olika sånger och gör ramsor där vi använder olika föremål från påsarna som förtydligar innehållet.
 • Vi låter föremålen ligga/stå framme tills vi är klara och plockar sedan bort dem innan vi avslutar samlingen. Här använder vi även olika begrepp som på, bredvid, framför etc.
 • Vi avslutar med att plocka bort kaplastavarna, i läsriktningen till ramsan "Snipp, snapp, snut,  nu är samlingen slut. En tydlig början och avslut på samlingen är viktigt.
 • Vi sjunger "Hundra hundar går på promenad" och kryper in till borden. Det gör vi för att underlätta övergången från samling till frukt för barnen, vilket annars lätt kan bli en orolig situation för vissa barn.Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Genom observationer och kontinuerlig reflektion ser vi hur barngruppen tar till sig och agerar. Ge varandra feedback vid reflektionerna.

Ansvar

Just nu är det förskollärarna som har ansvaret för samlingarna medan hela arbetslaget reflekterar tillsammans.

Koppla läroplansmål nedan.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: