Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F-klass

Skapad 2018-10-22 15:12 i Ucklumskolan Stenungsund
Grundskola F Matematik
Under läsåret 18/19 kommer vi att bekanta oss med matematiken. Vi kommer bland annat att lära oss siffror och antal, former, lägesord, mönster och spela olika spel.

Innehåll

Inledning

Förskolegruppens verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Enligt Lgr11 ska undervisningen i ämnet matematik syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du kommer träna på:

 • Geometriska former
 • Klassificering och sortering
 • Ramsräkning 0-32
 • Mönster
 • Mäta
 • Väga
 • Taluppfattning
 • Likheter/Olikheter
 • Större och mindre än
 • Hälften och dubbelt
 • Jämna och udda tal
 • Tid
 • Femkompisar
 • Addition

Hur kommer vi att arbeta för att komma dit? (planering)

Vi kommer bland annat att:

 • Arbeta med konkreta övningar i helklass där vi diskuterar de olika matematiska begreppen
 • Titta på Livet i mattelandet kopplat till arbetsområdet vi arbetar med
 • Spela matematikspel
 • Använda olika matematikappar
 • Öva på olika moment inom matematik i skogen och i elevernas närmiljö och ta hjälp av naturmaterial som exempelvis kottar och pinnar för att räkna och mäta
 • Att jobba enskilt och i små grupper
 • Diskutera och reflektera kring matematik i vardagssituationer
 • Arbeta med material från skolplus 

Så här får du redovisa

Muntligt, skriva, rita, skapa, leka, spela spel, enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik F-klass

Har prövat
Känner igen
Helt säker
Geometriska former
-Kunna de olika geometriska formerna som: triangel, cirkel, kvadrat, rektangel
Likheter och skillnader
-Lika och olika -Störst och minst
Lägesbeskrivning
- Använda läges ord som: på, i, under, över, bredvid, bakom, vänster, höger, mellan
Kombinera siffra och antal
-Siffrorna 0-10 -Jämföra antal -Kombinera tal, antal och siffra
Mönster och symmetri
Mönster -Hur fortsätta mönstret? -Skapa egna mönster Symmetri -dela på hälften -rita symmetriskt
Tärningsspel
Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten. Prövar och använder olika idéer. Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.
Längd, vikt och volym
-Jämföra längder och använda begrepp som längst/kortast, högst/lägst. -Jämföra volym och använda begrepp som lika mycket, mer, mest, mindre och minst. -Jämföra vikt och använda begrepp som tyngst och lättast.
Tid
-Tidsordning -Vad är klockan -Heltimmar
Jämföra och räkna
-Jämföra antal -Dela lika -Dubbelt så många -Addition
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: