Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2018-10-25 14:11 i Solhagens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet. Vi arbetar med projektet Bockarna Bruse. I våras märkte vi att barnen var väldigt intresserade och fascinerades av sagan om Bockarna Bruse.Därefter beslutade vi att utgå från barnens intresse och bygga vidare på detta genom att vi kommer att arbeta med olika arbetsformer,såsom exempelvis drama, musik och skapande.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Utifrån föregående utvärdering valde vi att fortsätta arbeta med värdegrunden eftersom vi ser att vår barngrupp har behov av detta. Pedagogiskt material som vi valt att ta med oss in i detta projekt är räknenallarna eftersom vi märkt att barnen är väldigt intresserade av att räkna och nallarna tydliggör antal ,mängd, storlek och färg för dom på ett tydligt sätt. Vi har också märkt att barnen känner en trygghet runt att använda nallarna och är vana kring rutinen gällande detta.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?  

Att man är starka tillsammans, man ska hålla ihop och hjälpa varandra. Vi vill undersöka hur barnen påverkar varandra och hur det visar sig i olika situationer.Trots att vi är olika är vi alla lika mycket värda.Vi kommer att utgå från ett värdegrundsarbete.Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla en stark självkänsla, att dom skaffar sig en positiv lärandeidentitet och att de känner sig trygga i gruppen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Genom synlig dokumentation och Unikum.Genom muntlig dialog.Använda sig av utvecklingssamtalen och föräldramöten.Genom vernissage exempelvis,genom att dramatisera för föräldrarna. Vi har gjort ett häfte med bilder som visar vår verksamhet, både projektet och övrig verksamhet där vårdnadshavarna kan bläddra.Häftet hänger i hallen och vi byter ut bilderna ungefär var 14:e dag.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi planerar att barnen ska få ta med bockarna till skogen och bockarna ska ta med sig saker hem från skogen.

Lyssnar in barnen, ser vad barnen är intresserade av och skapar en lärmiljö utefter detta. Barnen är med och utformar lärmiljön. Vi vill skapa en miljö som är tillåtande för barnen med lättillgängligt material,en miljö där dom kan mötas kring och samspela med varandra.En miljö som ger barnen en känsla av att de behärskar den.Vi använder oss också av vår närmiljö skogen.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
På Tisdagar går vi på utflykt till skogen, Onsdagar jobbar vi i ateljén och på Torsdagar reflekterar vi.
 
Vi arbetar med projektet fortlöpande, vi får in det i musiken,dramatiseringar och genom att läsa litteratur.
 Vi kommer använda oss av lärmiljön, såväl lokaler som kuben.Använda oss av många utrymmen.Skapa process och dokumentationsväggar, bland annat synligt på dörren och bildhäftet i hallen.

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Genom att alla bidrar med sina kunskaper.

Föreläsningar,utbildningar.

 

 

 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Vi har sett att barnen är väldigt nyfikna och intresserade av att dramatisera sagan.De är också väldigt intresserade av att sjunga. Vi ser att barnen visar intresse genom att de visar glädje och att dom spontant pratar/ sjunger om Bockarna Bruse. De vill också gärna fortsätta att bygga och skapa en Bockarna Bruse värld.

Vi ser att barnen är nyfikna på trollet och att stora bocken stångar trollet ner i ån.Vi kan gå vidare genom att bockarna får ta ”nya” roller,, exempelvis att lilla kan bli den som stångar trollet ner i ån. Vi kan gå vidare genom att prata om trollet,varför är trollet så argt?, varför är trollet så ensamt? Och därifrån gå vidare till att prata om känslor med barnen.

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

 

Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser , tankar och effarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik och drama.

 

Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

intresse för texter, berättelser, bilder och olika medier såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och ifrågasätta och samtala om dessa.

 

positiv lärandeidentitet ( barnens tilltro till sin egna förmåga)

 

Utveckla sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: