Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht18/ vt19 Villa Villekulla

Skapad 2018-10-29 08:24 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor. Avdelning Villa Villekulla
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Beskriv ert arbete under varje punkt utifrån Förskolans läroplan: Nuläge, Processer, Resultat, Analys och Slutsats.

Utvärdering ska ske minst 4 gånger per år.

Datummärk gärna det ni skriver så vi tydligt ser hur verksamheten utvecklas under året.

Normer och värden:

Förebyggande arbete mot kränkande behandling:

29/10-18: Vi observerar och pratar om hur man är en god kompis. Vi är lyhörda för barnen. Vi pratar om att alla är lika värda (likbehandlingsplan).

31/5-19: Vi arbetar med stopp min kropp. Vi pratar med barnen om att röra rätt och fel, att man kan säga "stopp min kropp" om man inte t.ex. vill bli rörd eller vill ha en kram. Vi har även använt oss av känslokort där barnen har fått beskriva sina känslor och att alla har olika känslor i olika situationer, samt att alla är olika i sina kroppar och att vi alla har olika behov.

Grundläggande demokratiarbete:

29/10-18: Barnen får vara med och påverka innemiljön (skapande, lek i olika rummen, bestämma aktivitet själva i den mån som går), de röstar även om vilken gård vi ska gå till. Dem har varit med att välja vad våra två grupper ska heta.

Barnen får påverka sin dag genom att välja vilken lek dem vill leka, vilka kompisar som man vill leka med.

31/5-19: Ovanstående fortlöper. Barnen får fortfarande vara med och påverka sin vardag, det kan t.ex. vara via att rösta, då har vi provat att rösta med öppna ögon för att se hur det påverkar ens val, samt med stängda ögon och jämförde det. När vi röstar vi om t.ex. vilken gård vi ska gå till, eller vad man vill göra för något samt vilken lekplats vi ska gå till när vi går på utflykt.

Värdegrundsarbete: 

29/10-18: Barnen får uttrycka sina känslor. Vi har känslokort, vi använder oss även av tecken som stöd där barnen kan uttrycka sig med.

Vi har samtalat med barnen om hur viktigt det är att prata och lyssna på varandra.

Vi upprepar oss ofta vid samlingstillfällen om hur viktigt det är att lyssna på varandra och samtala med varandra.

Vi påminner om turtagning vid samtal, att man får respektera att man får vänta på sin tur.

31/5-19: Ovanstående fortlöper. Nu arbetar vi med stopp min kropp och pratar mycket om att alla är olika och har olika behov, man är värd lika mycket. Vi pratar mycket o att alla har olika behov, det kan t.ex. vara att om någon blir ledsen eller arg så behöver det barnet vara själv en stund i ett eget rum för att hen vill det. Som jag skrivit innan så gäller det ovanstående.

Resultat: 29/10-18: Vi ser att barngruppen har blivit mer trygg nu. Vi kan se att det är mindre konflikter och barnen kommer till oss så fort det hänt något och vi hjälper dem med konflikten som uppstår.

31/5-19: Barnen har blivit trygga med varandra. Dem kommer så fort det är något, dom är mycket medvetna om sina känslor och att dom vet att det är okej att känna olika känslor. Barnen har blivit medvetna om vad som är att röra rätt och vad som är att röra fel.

Analys: 29/10-18: Genom att vi har observerat och samtalat med barnen så har vi sett att de har blivit tryggare med oss och de andra barnen. De samarbetar och ber om hjälp när de behövs. Barnen har hittat andra konstellationer börjat leka i större grupper (5-6 barn, istället för 4) så flera barn får vara med och leka och samspela. Samarbetet har då ökat.

31/5-19: Slutsatsen har blivit att barngruppen är mer tryggare med varandra. Barnen har inga problem med nya konstellationer och lekar med ny fantasi. Barnen har fått ny förståelse för att röra rätt och röra fel, vad det betyder, samt att säga stopp om man inte vill något.

Slutsats: Barngruppen har blivit tryggare. Med dem nya grupperna så har vi sett att barnen har hittat andra lekar/vägar och nya konstellationer, vilket i sin tur har lett till mindre konflikter. Samarbetet mellan barnen emellan har resulterat till bättre aktiviteter.

31/5-19: Barngruppen har blivit tryggare. Barngruppen har fått ökad förståelse att det är okej att säga stopp min kropp och att man ska respektera varandra. Barngruppen är medvetna om att det är okej att känna alla känslor och okej att man får vara själv om man vill. Samarbetet mellan barnen har resulterat i att det blivit bättre aktiviteter. Vi kan se att barnen har blivit trygga med oss pedagoger och i barngruppen då barnen har fått visa sina känslor i olika aktiviteter, vi har samtalat mycket om känslor och stopp min kropp, det resulterar i att barnen är medvetna och har fått förståelse för vad som är rätt och fel.

Lust att lära:

Barns inflytande:

29/10-18: Vi arbetar med detta som en röd tråd. Barnen kommer med tankar och funderingar på innehåll i verksamheten som vi tar med oss till planeringen. Vi har buffé där barnen får ta sin mat själva. Barnen har inflytande i innemiljön, skapande. När vi skrivit en dokumentation, så får barnen vara med och påverka detta, ex att dem får visa sina föräldrar det vi lagt ut tillsammans med dem på Unikum.

Barnen väljer sina aktiviteter och lekar själva varje dag, med undantag när vi har planerad aktivitet.

De får också rösta om vi ska gå till skogen eller om vi ska gå till en lekplats.

Barnen får också vara med och påverka vilken gård vi ska gå till.

04/12-18: Barnen har fått vara med och påverka ändring av temaarbetet till Liten och trygg. Liten och trygg handlar om känslor, barnen fick vara med och välja vilken känsla vi skulle börja med och vi började med känslan arg.  

31/5-19: Ovanstående fortlöper. När vi bytte tema började vi även prata om stopp min kropp då barnen var intresserade av hur varandras kroppar såg ut. Barnen fick vara med och välja böcker som vi kunde använda oss av, samt vad vi t.ex. kunde göra för aktiviteter. Vi har även fått in en karaktär som heter Trolle. Trolle är en fiktiv person som barnen får hjälpa till att utvecklas med, tex. hjälpa Trolle räkna. Barnen har varit med och bestämt namn på de olika rummen vi har på avdelningen, vad vi ska lära ut Trolle.

Barns inflytande över sitt eget lärande:

29/10-18: När barnen har upptäckt att de har utvecklats i till exempel med att skriva sitt namn så barnen kommit fram till oss pedagoger och berättat det. Vi arbetar med att städa, barnen ska kunna plocka undan och sortera efter leken. Vi har även 2 stycken iPad-biljetter per vecka där barnen själva ansvarar för när de vill använda dem.

Barnen får själva ansvara för att hänga upp sina ytterkläder/skor efter utevistelse.

Vi kan se att större delen av barngruppen visar att de försöker ta sitt ansvar efter deras egen förmåga, men detta är något vi behöver jobba vidare med.

31/5-19: Ovanstående fortlöper. Eftersom vi tagit in Trolle till barngruppen så har barnen ett stort inflytande i sitt lärande. Med Trolle får barnen vara med och bestämma vad vi ska lära ut Trolle får bestämma vad vi ska lära Trolle för något nytt, det kan tex. vara allt från kroppsdelar, räkna, att röra rätt och fel.  

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: 

29/10-18: Stora delen av barngruppen är intresserad av djur och natur. Dem utforskar när vi är ute i naturen, de visar sin nyfikenhet genom att fråga om t.ex. vilka djur som finns i Sverige, de får erfarenhet av lärandet vi ger dem.

04/12-18: Barngruppen visar intresse för känslor och känslan arg, det visar dem även med tecken som stöd. när vi går till biblioteket, barnen får välja egna böcker som dom är intresserad av. När det kommer till barnens intressen, mycket samtal om deras intressen samt erfarenheter i deras vardag.

31/5-19: Ovanstående fortlöper. Med utökad intresse, nyfikenhet för kroppen. Barnen har visat intresse för att röra rätt och fel samt kroppens olika delar. Barnen har visat intresse för matematik och experiment, vi har då skrivit ut lite olika övningar inom matematik och gjort experiment tillsammans med barngruppen under samling.

Pedagogisk dokumentation:

29/10-18: Vi dokumenterar om de är något barnen visar intresse för. Såsom i skogen, där dem hittar olika (hösttecken).

04/12-18: Barnen berättar för oss att dem vill att vi ska ta kort på deras arbete i Liten och trygg temat och vi fullföljer det här.

31/5-19: Vi dokumenterar genom att sätta upp saker som barnen har gjort på väggarna inne på avdelningen. Vi dokumenterar även via unikum där vi skriver ut blogginlägg till alla barnen samt på deras lärlogg där vi skriver vad barnen utvecklats i.

Pedagogisk lärmiljö:

29/10-18: Vi har ändrat om på avdelningen så att det ska bli en bättre lärmiljö för barnen, såsom olika rum och stationer. Vi har beställt hem nytt lekmaterial för barnen som är mer anpassade till just denna barngruppen.

I Solrummet, där får barnen använda sig av bilar och djur. Kan även förekomma roll lekar med djuren.

Just nu används språkrummet som ett "vilorum" där de kan få lugn och ro. Bla att måla, pärla etc.

"Storarummet" har vi på våran matta ofta olika former av konstruerande lekar. Samling, olika former av spel och memory.

Lekhall, där har vi mini-röris samt frilek.

Atelje, pysselrummet.

31/5-19: Ovanstående fortlöper.

Resultat: 29/10-18: Då vi har inducerat barnen till att faktiskt välja något att leka med, utan spring så har dem fått mer inflytande till att välja en bra aktivitet som passar dem. Genom att vi går till skogen/lekplats och pratat mycket om vad som finns i skogen och vad man kan lära sig så har vi fångat deras intresse. Dem uppskattar att få lära sig nya saker varje gång vi är där, och vi upplever att barnen har mycket funderingar och frågor kring detta.

04/12-18: Sedan vi börjat med temat Liten och trygg har barnen visat att de fått förståelse för varandra och varandras integritet. Dem har börjat leka mycket rollekar, när de ska välja roller lyssnar dem på vad sina kompisar vill vara och har en god förståelse för varandra.

31/5-19: Sedan vi började med stopp min kropp och karaktären Trolle har barngruppen visat förståelse för sitt egna lärande där dom visar nyfikenhet för sin utveckling. Barnen har stor inflytande över vad dom vill göra då dom väljer aktiviteter själva. Genom att  tagit fram karaktären Trolle får barnen syn på vad dom själva besitter för erfarenheter och vet vad dom kan lära ut Trolle.

Analys:29/10-18:  Genom att vi har lyssnat på deras intresse, så har vi fått en bättre lek och sammanhållning i gruppen. Märkt att det finns barn som väljer att vara själva och insett att det är bra för dom. Har vi pedagoger god sammanhållning och kommunikation speglas det av på barnen.

31/5-19: Genom att barnen har fått ökad förståelse för stopp min kropp och "lära ut" Trolle så har barnen fått utveckla sin självkänsla och sin förståelse för andra människor runt om kring sig. Ovanstående fortlöper fortfarande.

Slutsats: Slutsatsen har blivit att barnen har blivit mer trygga, som i sin tur har lett till att sammanhållningen i gruppen är bättre än vad den var vid terminens start. Med temat Liten och trygg har vi märkt att barnen är väldigt mån om sina kompisar, dem kan säga till andra kompisar om dem gör något elakt eller säga något elakt. Till exempel om det är något barn som skrattar åt en teckning så kan ett annat barn fråga "hur hade du känt om någon skrattade åt din teckning?". Slutsatsen har resulterat i att barnen är trygga i sig själva samt goda kompisar.

Ovanstående fortlöper men det vi kan se mer nu är att barnen visat stort intresse för matematik och ser matematik, t.ex. former och siffror lite överallt. barnen har även utvecklat intresse för experiment som gör att dom börjat fråga mer och ger egna hypoteser.

Utveckling och lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse:

Dem nyinskolade barnen har fått utveckla sin kreativitet och fantasi genom vårt kompisträd, där barnen fick rita av sina egna händer, klippa ut dem och sen dekorera handen efter sin egen fantasi. Barnen utvecklar även sina erfarenheter inom klippning med sax på papper och greppet om saxen (finmotorik). De flesta barn fick prova att klippa sin egna hand i den utveckling dem själva är i.

  • Vi har genom samling och röris lärt in namnen på kroppens olika delar. 

  • Vi har jobbat mycket med olika språk tex tecken som stöd.

  • 04/12-18: När vi har arbetat med Liten och trygg har barnen fått ett mer utvecklat intresse för de olika känslorna som finns.

31/5-19: Ovanstående fortlöper. Barnen har fått utvecklas i sin kroppsuppfattning genom temat stopp min kropp där vi arbetar dagligen om vad som är att röra rätt och fel, samt hur kroppen ser ut och att vi alla är olika och har olika behov. Genom att barnen tillsammans med en pedagog samt barn med barn samtalat om kroppen får de utveckling i vad som är okej och inte okej, samt hur kroppen ser ut och att alla är olika.

Pedagogisk dokumentation:

Vi använder oss av unikum till att dokumentera det vi gör i verksamheten. Vi sätter även upp på väggarna på avdelningen (teckningar och liknande). Vi skriver lärloggar på enskilda barns utveckling. Vi skriver även en pedagogisk dokumentation där vi skriver om vårat tema ut till föräldrarna, samt utvärderar där.

Pedagogisk lärmiljö:

Vi har alfabetet, alfabetet i teckenspråk samt siffor uppsatta i barnens höjd. Vi har olika former uppsatta utmed vårat staket vid avdelningen. Vi har även satt upp Liten och trygg affisch, där man kan se dem olika känslorna samt frågor om känslor. Det finns skapande material lättillgängligt för barnen.

Resultat: Att vi har delat barngruppen (20 st) i två grupper med 10 barn i ena och 10 i andra, har vi sett att lärandet och samspelet fungerat desto bättre. Att ha mindre grupper gör att vi som pedagoger och barn kan utveckla lärandet mer och barnen får en mer stimulerande vistelsetid på förskolan. Vi ser att det blir bättre resultat i mindre barngrupper. Arbetet med tecken som stöd har gett ett bra resultat då barnen visat stort intresse för detta.

04/12-18: Resultatet av Liten och trygg har blivit att barnen har utvecklats mer i sig själva och känner sig trygga.

31/5-19: Resultatet av att arbeta med stopp min kropp har visat att barnen har blivit mycket medvetna om sin kropp och sina känslor, vad dom vill och inte vill. Barnen har även fått förståelse för andra när det kommer till att röra rätt och fel, dom har även fått utveckling i kroppens olika delar. Nu arbetar vi i mindre (tre stycken), genom att vi arbetat i mindre grupper från vi mer syn på vad barnen utvecklas i och vad dom har för behov.

Analys: Genom Liten och trygg temat har vi fått en god sammanhållning i gruppen samt tryggare barn.

31/5-19: Genom att vi arbetat med stopp min kropp, om vad som är röra rätt och fel samt kroppens olika delar och även lite matematik och experiment så har barnen fått ökad intresse för detta.

Slutsats: Vi har delat barngruppen i 2 grupper, en solgrupp (blandat stora och små barn) och en fjärlisgrupp (blandat stora och små barn). I den mån vi kan delar vi in gruppen i tre små grupper med 6-7 barn i varje, även här blandade åldrar.

Slutsatsen är att barnen har blivit säkra i sin kropp, vi får mer syn på vad barnen behöver utvecklas i och vad deras behov är (i dom mindre grupperna).

Områden för särskild uppföljning:

Flerspråkighet: 28/10-18 Vi har arbetat med kartläggning av flerspråkigheten. Vilka länder, kulturer och språk som vi har på avdelningen. Vi använder tecken som stöd dagligen i verksamheten. Vi har sjungit "jag må du leva" på engelska och svenska, vi har frågat om det är något barn som vill sjunga på sitt hemspråk men inte lockat än. Dom visar intresse för engelska också, tex i samtal med varandra att tex gul heter yellow osv. 

31/5-19: vi arbetar med att utveckla barnens ordförråd dagligen.

Matematik: 28/10-18 Är ett levande ämne, vi räknar alla barnen som är på avdelningen under samlingarna. Blir lite plus och minus när vi räknar vilka som är hemma och vilka som är på förskolan. 

04/12-18: Vi har satt upp former ute på staket som är utanför avdelningen. Våra blivande skolbarn har fått matematikbilder där dem ska använda sig av plus och minus. Vi använder oss även av matematik när vi delar frukt och barnen frågar hur många frukter man får, samt att det är ett levande samtal under hela dagen. Vi har några barn som är intresserade av mönster när de pärlar, vi hej skrivit ut bilder som dem kan gå utifrån och vissa gör det utan bild. När vi tex spelar memory så finns det barn som vill mäta eller räkna hur många man har fått. 

31/5-19: Ovanstående fortlöper. Barnen har fått "matteuppgifter" där dom ska räkna och sedan måla resultatet med färg. Vi räknar barnen vid samling och använder oss av subtraktion och addition.

Naturvetenskap och teknik: Vi använder oss av matematik när vi räknar barnen, vi gör experiment tillsammans med barnen där barnen får sätta egna hypoteser om vad som kommer att hända. Teknik använder barnen tex när dom bygger med lego eller bygger med någon annan form av material. När vi har gjort play-do har barnen varit med och gjort den, då har dom fått utveckling i kemi, blanda in olika ingredienser.

Självskattningens utvecklingsområden: Språk, tecken som stöd och trygghet

04/12-18: Vi använder oss av tecken som stöd då det behövs i barngruppen. De barn som har annat modersmål har berättat vad t.ex. mjölk och vatten heter och det använder vi oss av, samt att barnen använder det oftare.

31/5-19: Ovanstående fortlöper men vi arbetar även med integritet.

Eventuella egna fokusområden: BRA KOMPIS. Liten och trygg (känslor). Trygg barngrupp ger en trygg lärmiljö. Integritet - stopp min kropp, kroppens olika delar..

Resultat: Vi har sett att barnen visat intresse för tecken som stöd, vilket har resulterat i att barnen använder det ibland i samtal med varandra samt när vi pratat om känslor. Barnen har fått utökad förståelse för sina kompisar, fått utökad förståelse för matematik och använder sig av det själva när dem kommer fram till oss. När vi ska räkna eller mäta när vi spelat färdigt memory så har dem fått förståelse för att det är olika mycket. Försöker göra båda men ibland finns inte intresset där. När vi räknat barnen som är på avdelningen/hemma så har vi sett att det finns barn som har räknat ut snabbare hur många det är hemma respektive på avdelningen, samt hur många barn det är totalt.

31/5-19: Samma resultat som ovanstående men vi har även sett att resultatet med stopp min kropp har blivit att barnen har ökad kunskap om sin egna kropp och även uppskattningen om andras kroppar. Barnen har visat mer intresse för matematik och teknik, samt experiment nu när vi arbetar med det oftare.

Analys: Genom diskussion kan man få syn på likhet och olikhet. Om man tex pratar om de olika färgerna så får barnen erfara orden och utvecklas i det, vissa ord kan vara liknande. Genom att barnen har fått upp ett intresse så kan man utveckla det mer genom att prata om det, få in det i barnens lek så dem får en rolig erfarenhet av matematik.

31/5-19: Genom att vi samtalat om kroppen och röra rätt och fel så märks det att barnen fått ökad förståelse för sin kropp och andras kropp, vad dom får göra och inte göra, det kan tex vara att fråga om någon kompis om att ge en kram (då det finns barn som inte vill bli rörd). Det har blivit en tryggare barngrupp och barnen har mer frågor nu än innan då dom har fått förståelse för att fråga och sätta egna hypoteser.

Slutsats: Barnen får utveckling i att det finns olika språk. Man kan olika mycket angående språk och dem tar hjälp av varandra ibland. Barnen får tänka och klura mer själva, ge dem mer utmaning. När barnen fått förståelse kan vi se att dem har fått en utveckling i förståelse om matematik, tex plus och minus.

31/5-19: Barnen får utveckling om integritet och hur andra känner. Eftersom vi arbetar med det här dagligen märks det att barnen fått erfarenhet av hur andra känner och vill ha. Barnen har fått mer förståelse för matematik och teknik, samt experiment. Barnen får sätta upp egna hypoteser, och dra egna slutsatser och sedan se resultat.

Förskola och hem:

Vårdnadshavares inflytande:

04/12-18: Vi har haft föräldramöte där föräldrarna har fått vara delaktiga och påverkat. Föräldrarna fick vara med och bestämma om vi skulle ha en leksaksdag och hur ofta den skall vara. Föräldrarna har varit med och påverkat vilken information som ska vara med på unikum. Skolrådet. Vi har uppföljningssamtal med nyinskolade barn, inte hunnits med den här terminen. Föräldrar råd.

God introduktion:

Unikum, vi skriver Pippibrev varje vecka så föräldrarna ser vad vi kommer att göra under en vecka på förskolan. Vi gör lärloggsinlägg där föräldrarna får uppsyn av deras barns utveckling.Överinskolningen från yngre till äldre, måste va god för efter sommaren kommer dom bara in i verksamheten. Presenterar oss för föräldrarna och visa runt dom på avdelningen.

Utvecklingssamtal: 

Vi har uppföljningssamtal med nyinskolade barn, inte hunnits med den här terminen. Har bara på vårterminen.

Vi har utvecklingssamtal på vårterminen.  

Resultat: Att föräldrarna får vara med och påverka underlättar föräldrar-dialogen vid hämtning/lämning, samt att de får en inblick i hur vi arbetar, ibland annat lärande.

Analys: Eftersom det varit tidsbrist för uppföljningssamtal så har vi inte hunnit ha det än, men erbjudandet kommer att skickas fram till föräldrarna, antingen i samband med utvecklingssamtal eller att få två samtal.

Slutsats: Eftersom det varit tidsbrist för uppföljningssamtal så har vi inte hunnit ha det än, men erbjudandet kommer att skickas fram till föräldrarna, antingen i samband med utvecklingssamtal eller att få två samtal. På vårterminen har vi utvecklingssamtal och även skolråd där föräldrarna får vara med och påverka och där vi kan ta till oss vad dom tycker och tänker.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: