Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungaskogen på Smultronet

Skapad 2018-10-29 14:11 i Olseröd förskola Kungälv
Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Barnen älskar dem inte minst för den medryckande musiken. Vi kommer jobba med de olika fokusområdena som varje figur representerar. Babba: språk, Bibbi: matematik och teknik, Bobbo: rytmik och musik, Dadda: naturvetenskap, Diddi: skapande, Doddo: socialt. Vi kommer att börja med Babba som fokuserar på barnens språkutveckling.
Förskola
.Vi har valt att arbeta med materialet "Vännerna i Kungaskogen" som bygger på och tydliggör vår värdegrund och likabehandlingsplan. I Kungaskogen är det viktigt att vara en bra kompis och inte lämna någon utanför. I Kungaskogen utforskar man både inomhus och utomhus. I vårt vänskapstema kommer vi att utifrån läroplanen fokusera på omsorg och jämnställdhet och genus där vi väver in språk, matematik, teknik, djur och natur.

Innehåll

 Vad vill vi ska hända?

Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld.

Genom arbetet med Vännerna i Kungaskogen vill vi:

 • skapa en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.
 • utvecklar sitt talspråk, ökar sitt ord- och begreppsförråd samt utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra med stöd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).
 • barnen ska lära sig att förstå de sammanhang de är involverade i samt utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sina tankar och funderingar i dessa vardagliga sammanhang.
 • hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor.
 • att barnen ska lära sig att respektera varandra och vara en bra kompis.
 • utforma en miljö som vidgar barnens upplevelser och som inte begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi vill ha ett arbetssätt där både barn och vh känner sig trygga. Vi känner att det är viktigt att få information om barnens situation som kan påverka vistelsen i förskolan. Missförstånd som dyker upp löser vi snabbare genom att ha en god relation till vh. Vi har samma grundtanke i arbetslaget och är noga med att informera varandra. 

Vi kommer att se till att barnen erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila. Vi pedagoger ska finnas nära barnen och stötta dem  både enskilt och i grupp till ett gott samspel.  Vi hjälper barnen genom att sätta ord på det de gör och deras känslor.

Vi vill ha ett arbetssätt som gör det mer synligt när det gäller jämnställdhet- och genusperspektivet. I hallen har vi skrivit barnens namn i olika färger utefter födelseår isf kön. Vi bemöter barnen på det sätt som de har behov av och inte beroende på könstillhörighet.

Genom språkstimulerande aktiviteter såsom språklekar, rim och ramsor, sång och musik, berättande och boksamtal kommer barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt.

Vi kommer att läsa böcker som utmanar barnen på deras nivå. Tillsammans med barnen samtalar vi om vad boken handlar om genom att utgå både från text och bild. Litteratur utifrån barnens ålder och intressen finns lättillgänglig för barnen.

Vi arbetar med TAKK( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm.

Vi ska jobba med naturvetenskap. Barnen ska få tillgång till att bygga, skapa, konstruera mha olika tekniker, material och redskap. Vi kommer att utforska vår utemiljö tillsammans och använda oss av naturmaterial för skapande verksamhet.

 Vi använder oss av handdockorna från Kungaskogen för att spela upp och skildra olika känslotillstånd.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi tar hjälp av vh:s information kring barnens intresse, upplevelser på förskolan och behov.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi pedagoger kommer att ta bilder, filma och anteckna som dokumentation för att följa processerna som sker både individuellt och i barngruppen. Genom reflektioner tillsammans med barnen kan vi se hur de har utvecklats. Vi utvärderar mha vh genom  våra dagliga-och planerade samtal.

Med hjälp av dokumentationen kommer vi pedagoger att utvärdera och analysera lärprocesserna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: