Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MeraFavorit matematik 6A kap 1 De fyra räknesätten, algebra och funktioner

Skapad 2018-10-29 14:32 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Mera Favorit matematik 6A 

I kapitel I kommer vi att arbeta med följande:

 • De fyra grundläggande räknesätten

 • Prioriteringsregeln

 • Heltal

 • Ekvationer

 • Problemlösning

 • Olikheter

 • Funktioner

 • Graf över en funktion

I undervisningen kommer vi att:

·       Ha gemensam genomgångar

·       Arbeta i boken ” Mera Favorit matematik 6A”

·       Samtala och resonera

·       Arbeta med uppgifter enskilt och i grupp.

Bedömning - du kommer bedömas utifrån:

·       Löpande på lektioner

·       Utifrån muntligt deltagande på lektioner.

·       Utifrån resultat på prov efter kapitlets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbar/E-nivå
Högre nivå C/A-nivå
PROBLEMLÖSNING
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad kan eleven beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematiska uttrycksformer. Kvaliteten på de stragier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller: - de fyra räknesätten - ekvationer - funktioner och grafer Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
BEGREPP
Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang: - de fyra räknesätten - ekvationer - olikheter - funktioner och graf Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som funktioner och grafer.
METODER
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen. Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar. Hur utvecklingsbar elevens metoder är. Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel.
- Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning med heltal och de fyra räknesätten. - använder informella och formella metoder för att lösa ekvationer. - Ritar och avläser koordinatsystem och grafer. Tolkar och besvarar frågor utifrån koordinatsystem och grafer. - Använder strategier för problemlösning.
RESONEMANG
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentarioner).
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med: - de fyra räknesätten - ekvationer - olikheter - funktioner och grafer
KOMMUNIKATION
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med: - de fyra räknesätten - ekvationer - olikheter - funktioner och graf
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: