👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass samhälle - kompisar

Skapad 2018-10-29 14:37 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Svenska Bild SO (år 1-3)
Kompisar Det är viktigt att skapa ett bra klimat i klassen och prata om hur man ska vara mot varandra. Vi kommer genom lekar och samtal arbeta med hur man löser konflikter och är en bra kompis.

Innehåll

Tema område - Kompisar

Tidsperiod

 • Pågående

Centralt innehåll

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleven. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Vad ska jag lära mig

 • vad är och hur är en bra kompis
 • konfliktlösning
 • modell för att hantera konflikter

Hur ska jag lära mig

 • samtal kring kompissamtal
 • litteratur
 • film
 • pedagogiska lekar (gruppstärkande lekar)
 • bild och skapande
 • massage
 • kompisraster
 • uppåtpuffar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -