Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Kapitel 1+2 Decimaltal + Procent och sannolikhet

Skapad 2018-10-29 22:43 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vi jobbar med tal i decimalform, multiplicerar med 10, 100 och 1000. Vi tränar på överslagsräkning och kort division. Vi jobbar med procent och sannolikhet.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:
När du har jobbat med kapitel 1 Tal ska du kunna:
- förstå vad som menas med ett decimaltal
- storleksordna decimaltal
- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
- räkna med överslagsräkning
- räkna med kort division

När du har jobbat med kapitel 2 Procent och sannolikhet ska du kunna:
- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
- räkna ut rabatten på en vara
- växla mellan bråkform, decimalform och procentform
- förklara vad som menas med sannolikhet
- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Bedömningsuppgifter:
PROV v 43 fredag 26/10

Problemlösning (genomförs under lektionstid)
Läxor

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Åk 6 Provmatris Kapitel 1+2

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 15 Sannolikhet
Problemlösning
Uppgift 16 Talföljd
Uppgift 16 Talföljd
Problemlösning
Uppgift 17 Räkna med tal i decimalform
Uppgift 17 Räkna med tal i decimalform
Begrepp
Uppgift 1a, 1b Tal i decimalform
Uppgift 17 Räkna med tal i decimalform
Begrepp
Uppgift 2a, 2b Tal i decimalform
Begrepp
Uppgift 5a Procent - beräkna delen
Begrepp
Uppgift 6a Procent - beräkna delen
Begrepp
Uppgift 7 Procent - rabatt
Begrepp
Uppgift 8a, 8b, 8c Omvandla mellan decimalform, bråkform och procentform
Begrepp
Uppgift 9 Sannolikhet
Begrepp
Uppgift 10a, 10b Sannolikhet
Begrepp
Uppgift 11a Tal i decimalform
Metod
Uppgift 3a, 3b, 3c Decimaltal på tallinje
Uppgift 14 Bråkform och procentform
Metod
Uppgift 4a, 4b Multiplicera med 10, 100, 1000
Uppgift 15 Sannolikhet
Metod
Uppgift 4c Dividera med 10, 100, 1000
Metod
Uppgift 4d Division
Metod
Uppgift 5b Procent - beräkna delen
Metod
Uppgift 6b Procent - beräkna delen
Metod
Uppgift 12 Procent - beräkna delen
Metod
Uppgift 13 Procent - rabatt och nytt pris
Resonemang
Uppgift 14 Bråkform och procentform
Resonemang
Uppgift 16 Talföljd
Kommunikation
Uppgift 11b Räkna med decimaltal
Kommunikation
Uppgift 12 Procent - beräkna delen
Kommunikation
Uppgift 13 Procent - rabatt och nytt pris
Uppgift 13 Procent - rabatt och nytt pris
Kommunikation
Uppgift 15 Sannolikhet
Uppgift 15 Sannolikhet
Ny aspekt

Ma
Åk 6 Extra provmatris Kapitel 1+2

C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 1 Sannolikhet
Uppgift 5 Räknesätten
Problemlösning
Uppgift 2 Procent - beräkna det hela
Uppgift 2 Procent - beräkna det hela
Problemlösning
Uppgift 3 Sannolikhet
Uppgift 3 Sannolikhet
Begrepp
Uppgift 1 Sannolikhet
Uppgift 4 Taluppfattning
Begrepp
Uppgift 5 Räknesätten
Metod
Uppgift 1 Sannolikhet
Uppgift 1 Sannolikhet
Metod
Uppgift 2 Procent - beräkna det hela
Uppgift 2 Procent - beräkna det hela
Metod
Uppgift 3 Sannolikhet
Metod
Uppgift 5 Räknesätten
Kommunikation
Uppgift 1 Sannolikhet
Kommunikation
Uppgift 2 Procent - beräkna det hela
Kommunikation
Uppgift 3 Sannolikhet
Uppgift 3 Sannolikhet

Ma
Åk 6 Sammanfattande matris för Kapitel 1+2

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycks- former med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: