Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Toråsskolan år 2 läsåret 18/19

Skapad 2018-10-30 10:40 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för 2A, 2B och 2C läsåret 16/17.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Gäller för 2A, 2B och 2C på Toråsskolan läsåret 18/19.

Innehåll

Syfte

Ge eleverna verktyg att kunna hantera information, kunskap och reflektioner kring deras vardag i skolan.

Eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt, såsom samarbete i olika grupper.

Eleverna ska ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Eleverna ska ges förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv så att eleverna utvecklar förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelse av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck.

Eleverna ska simuleras att engagera sig och delta i diskussioner om samhällsfrågor.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om det sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Eleverna ska utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället .


Våra mål utifrån kunskapskraven för år 3 Lgr 11

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen.

Eleven kan beskriva hur till exempel klassråd brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor och aktuella samhällsfrågor.

Eleven kan ange några viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende.

Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser, bilder och olika skildringar. 

Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

 

Så här arbetar vi

Vi genomför klassråd regelbundet.

Vi belyser barnkonventionen och diskuterar innehållet samt jämför hur barns levnadsvillkor ser ut i olika länder.

Vi sätter upp trivselregler och diskuterar varför de behövs.

Vi har olika former av samlingar i klassen då elevnära samhällsfrågor och livsfrågor tas upp.

Vi gör studiebesök i närområdet.

Vi har genomgångar, läser texter och skriver enkla faktameningar.

Vi har gemensamma diskussioner, tittar på film och samtalar om innehållet.

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Du deltar aktivt i diskussioner och övningar, ger synpunkter, ställer frågor och kommenterar i grupper och helklass.

Du berättar i ord och bild om det du har lärt dig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: