Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-10-30 10:57 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Rubrik

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

Nuläge

Vi har haft en start på hösten med väldigt mycket som händer. Ny förskola, ny pedagog, nya lärmiljöer och en hel del annat. Vår första pedagogiska planering kände vi att den inte funkade. Sen blev det strul med reflektioner på Unikum så nu känner vi för en nystart. Vi vill satsa på språket eftersom vi anser att alla gynnas av detta. Vi ser också att många barn är oaktsamma med vårt material och har svårt att se andras behov av hjälp. Detta vill vi förändra.

 

Läroplansmålen vi valt har vi gjort konkreta för oss och detta innebär:

 

1: Att barnen ser att någon behöver hjälp och vill hjälpa.

2: Vi vill att barnen kan uttrycka med ord vad de känner och på så sätt lösa ev konflikter utan att alltid skvallra.

3: Att inte skylla ifrån sig och stå för sådant man gjort.

 

Verksamhetsmål:

Barns lärande

Samarbete  och barnsyn

2. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

1: Använda kompisböckerna med hela gruppen.

2: Ev film, ge barnen uppgifter som de ska lösa tillsammans.

3: Positiv förstärkning när barnen står för det de gjort även om det inte är det bästa.

3. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken). Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan..."

1: Vi vill se att alla barn hjälper en kompis utan att ha blivit tillsagd att göra det.

2. Barnen löser konflikter med språkets hjälp

3. Vi vill se barn som står för det man har gjort.

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

1: Foto

2: Reflektioner 

3: Pedagogiska analyser

 

5. Analys/ avslut

Vi ser att många barn gärna hjälper varandra. De flesta barn har lärt sig att stå för sina egna handlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

"

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: