Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund förskoleklass Glasbergsskolan

Skapad 2018-10-30 11:15 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Grundskola F
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

Mål och riktlinjer 

Varje höst får vi en ny förskoleklass där eleverna kommer från flera olika förskolor och orter i kommunen. Detta gör att vi behöver lägga ett stort fokus på värdegrundsarbete.
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • samarbeta och respektera andra
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Hur gör vi?
Värdegrundsarbete är en ständigt pågående process med större fokus på hösten på grund av ny gruppkonstellation. 
- Samtal i storgrupp/mindre grupper. Samtalen utgår ifrån elevernas behov och önskemål.

- Ta tillvara på vardagliga situationer och samtala om värdegrundsfrågor.

- Alla pedagoger som arbetar med eleverna är ansvariga för värdegrundsarbete.

- Personalen hjälper eleverna med att välja aktiviteter och kamrater.

- Samarbetslekar, spela spel.

- Film, böcker som diskuteras eller arbetas med i grupper.

- Vi arbetar kring ”STOPP/STOPP MIN KROPP”. 

- F- klassträffar 

 

Utvärderingen sker löpande.

Utvärderingen ligger som grund för fortsatt arbete samt vid större utvärdering vid termins slut.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: