Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik åk 4

Skapad 2018-10-30 14:32 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 4 Matematik
Detta är en beskrivning av innehåll, mål, bedömning och kunskapskrav i ämnet matematik i årskurs 4 med läromedlet Matteborgen som stöd.

Innehåll

Till eleverna

Du ska utveckla din förmåga att:

*Göra och lösa problem med hjälp av matematik t. ex. räknesagor och läsuppgifter samt avgöra om du har löst problemet på rätt sätt. 
*Använda och förstå matematiska begrepp och hur de hänger i hop. 
*Använda lämpligt räknesätt och metod för att räkna ut och lösa uppgifter. 
*Kunna prata, förstå och diskutera matematik, kunna tala om hur du tänkt i tal, skrift, bild och handling.

Du ska utveckla dina kunskaper inom följande arbetsområden:

 

Addition och Subtraktion: 
*Förstå hur addition och subtraktion hör ihop, veta hur likhetstecken används, kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000, använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Multiplikation och division: 
* förstå hur addition och multiplikation samt multiplikation och division hör ihop, multiplicera med ental, tiotal och hundratal, använda kort division, använda multiplikation och division när du löser textuppgifter.

Tabeller och diagram: 
*hämta uppgifter ur en tabell, ordna fakta i en tabell,läsa av och göra en tabell, läsa av och rita av ett stapeldiagram.

Detta gör du genom:

Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde, i helklass eller i mindre grupper. Individuellt arbete enligt planering eller i egen takt. Par- eller gruppuppgifter. Praktiska övningar samt mattespel av olika slag. Skriftliga diagnoser, tester och prov. Muntliga diskussioner.

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 

Addition och Subtraktion: *Förstå hur addition och subtraktion hör ihop, veta hur likhetstecken används, kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000, använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.

Multiplikation och division: * förstå hur addition och multiplikation samt multiplikation och division hör ihop, multiplicera med ental, tiotal och hundratal, använda kort division, använda multiplikation och division när du löser textuppgifter.

Tabeller och diagram: *kunna hämta uppgifter ur en tabell, ordna fakta i en tabell,läsa av och göra en tabell, läsa av och rita av ett stapeldiagram.

Kopplingar till dels Lgr 11 kapitel 2 och kursplanen i ämnet Matematik

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav för årskurs 6

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklaberäkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser

Ma
LPP Matematik åk 4

Självskattning Addition och Subtraktion

Osäker
Ganska säker
Säker
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: