Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogiska planering för fokusområden Matematik. HT 18.

Skapad 2018-10-30 14:45 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Matematik finns runt omkring oss, även om vi inte alltid tänker på att vissa ord, begrepp och händelser i barnens vardag kan bli matematik. Eftersom matematik ses som ett betydelsefullt redskap i vardagen, blir också matematisk kunskap och matematisk färdighet betydelsefull att lyfta fram redan med de yngsta barnen i förskolan.

Innehåll


 • Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.

  Utifrån läroplanens mål, våra egna beprövade erfarenheter och kunskaper kring matematik vill vi att barnen på Granen ska få kunskaper och praktiskt erfarenhet om matematik på ett positivt och ett medvetet sätt. Vi vill inspirera barnen att använda matematik i meningsfulla sammanhang vilken ger förutsättningar för ett livslångt matematiklärande.

   

  Enligt Doverborg och Emanuelsson (2008:137) uttrycks i lpfö98 för förskolan att barn ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera samt möta matematik i meningsfulla och vardagsnära sammanhang.

  Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

  Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Matematik handlar också om självförtroende och fantasi att lita på sin egen förmåga och lösa olika typer av problem. Det handlar om att se matematiska och fysikaliska fenomenen finns i verkligheten. Utan att vi tänker närmare på det finns matematik i nästan allt vi gör i vardagen.

  Doverborg och Pramling Samuelsson (1999:11) menar att målet med matematik i förskolan är att ”barn ska tycka att det är lutfyllt så att de kan utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik, dels i att de har börjat bli medvetna om grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt tid och rum”. Doverborg och Pramling Samuelsson(1999) poängterar vidare att pedagogerna kan väcka barnens intresse till ämnet matematik och hjälpa dem att erövra relationen mellan konkreta och abstrakta matematik.

  Barnen på Granen har redan en del kunskaper om matematiken. De har visat starkt intresse genom  att räkna på olika sätt, sortera leksaker, jämföra och lösa problem på olika sätt. Vi har frågat barnen och barnen riktat ett stort intresse att lära sig mer om matematiken.

  Barn vill lära sig mer om och utveckla sin förståelse om matematiken.Så vi vill fördjupa oss ytterligare och arbeta vidare i dessa område:

  1.Sortering och kategorisering:  ordna och sortera är logiskt tänkande som är grunden för problemlösning.

  2. Mönster: en beskrivning,upprepning av färg eller  form( vi utforskar tillsammans med barnen olika typer av mönster. Vi kommer att visa att det går att finna mönster både inom och utanför matematiken).

  2.Taluppfattning: räkneorden, antal och antalsstorlek( vi pratar om mängder och antal, vi berättar olika räknesagor, vi räknar 1-10... )

  3.Jämföra och mäta: vikt och volym(vi kommer att ge barnen utmaningar att använda sig av de material som finns på förskolan för att mäta och jämföra.Vi uppskattar vikten och volym med mätningsredskap när vi Julbakar på Granen).

  4.Tid och rumsuppfattning: rums och kroppsuppfattning, placering i rummet utifrån sig själv, och att kunna orientera sig i tid och rum, tiden( vi kommer att prata om tiden som kan förändras och lära oss  klockan). 

  Vi lär oss grundläggande matematiska begrepp som : Jämförelseord (storlek, antal, volym, vikt, osv).Lägesord(i, på, över,under sist, fram, bak, höger, vänster, osv).

  Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

  Tema karakteren Diango från vår tema sagan i med på våra undervisningar och utbildningar. Det är han som står för matematiken i vår saga. Barnen ska upptäcka matematiken i sin vardag genom att vi pedagoger på Granen gör det synlig och praktiserar i den situationen som barnen befinner sig.Det finns mycket matematik vid måltiderna till exempel.Barnen uppmärksammar hur maten ser ut och beskriver utseende och former på maten och grönsaker.  Vid dukning så att barnen övar på att räkna och tar fram bestik och tallrikar, glas till måltiderna.

   Vid  påklädning barnen  lär sig mönster hur i vilken ordning tar vi på oss kläder. Vi tänker datologiskt tillsammans  med karaktären Ruby.

  Vi  kommer att Julbaka tillsammans  med barnen där räknar vi på olika sätt hur mycket det behövs ingredienser för våra pepparkakor  (mjöl, vatten m,m). Tema karaktärerna Ruby och Roboten är med på aktiviteten.

  I utemiljö på gården  för barnen möjlighet att utförska matematiken genom olika planerade aktiviteter.

  Vi skapar och forskar tillsammans med barnen om (ormar "Pyton") som karaktären Diango har som sin kompis.

   

  Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

  Vi kommer att erbjuda och  göra olika övningar,lekar och laboreringar med barnen genom med det material som barnen kan se, plocka ,laborera och experimentera med som finns på Granen för att barnen på bästa sätt kan förstå sammanhanget i relation till matematiken. Vi utgår från vad barnen visar intresse för och vad de vi lära sig i matematiken.

  VI delar upp barnen i två grupper (Snöleoparderna och Rävarna)och 4 små grupper  för att barnen ska få möjlighet att prata, diskutera, laborera , leka olika matematiska lekar och lära sig matematik  på våra undervisningar och utbildningar.

  Vi använder A-hallen för våra undervisningar och utbildningar i matematik med barnen. 

  Vi utvärderar sedan efter vårt fokusområdet matematik hur det här gott för barnen vad de har lärt sig om matematiken och vad vi kan förbättra oss till nästa gång när vi jobbar med matematiken på bästa sätt.

   

  Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

  Vi sorterar med barnen vår skräp och skapar med vår återvinningsmaterial som finns på Granen.Vi gör olika matematiska övningar med vår digital verktyg som finns på Granen( Roboten,beebot,mm.)Vi använder olika digitala appar som barnen kan lära sig matematik. Vi gör med barnen olika matematiska övningar med hela kroppen.Vi dansar och sjunger och gör olika rytmiska övningar som förknippas med matematiken.Vi använder dans programmering med barnen

  Vi lär oss siffror på olika språk som representerade på Granen och använder och lär oss att teckna siffror på teckenspråk.Vi pratar med barnen hur Julen firas i olika länder och uppmärksammar den. Vi läser med barnen olika sagor som tar normkritiska dillemor och pratar och lyfter upp med barnen.

  Referenser:

  Doverborg, E., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L., Forsbäck, M., Johansson, B., Persson, A. & Sterner, G. (2008). Små barns matematik - Erfarenheter från ett pilotprojekt med 1-5 år och deras lärare. Göteborg: NCM.

  Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (1999). Förskolebarn i matematikens värld. Stockholm: Liber AB.

  För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

   

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: