Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa/läsförståelse/textsamtal

Skapad 2018-10-30 15:00 i Modersmål Trelleborg
Grundskola 7 Modersmål
Det är en sak att kunna läsa text efter text med gott flyt men frågan är: Förstår jag allt? Ibland dyker det upp bilder, frågor eller konstiga ord vi aldrig hört när vi läser en bra bok. Vi kommer nu att träna oss på att använda lässtrategier (förutspå, oklarheter, sammanfatta och frågor) för att utöka vår läsförståelse. Vi kommer att läsa olika texter och samtala om dessa. Vi kommer att samtala både innan, under och efter läsningen.

Innehåll

Mål – Syfte

Du ska kunna:

- läsa olika typer av texter.

- använda de fyra "lässtrategierna": förutspå, oklarheter, sammanfatta och frågor.

- samtala om innehållet i texterna och jämföra med dina egna erfarenheter och andra texter

- svara på frågor kopplade till texten

 

Innehåll

I undervisningen kommer du att:

- läsa olika typer av texter

- läsa högt för andra och lyssna på högläsning

- diskutera hur man läser och lässtrategier

- samtala om ordens betydelse och använda dig av hjälpmedel för att hitta ordens betydelse

- svara på frågor om texten, skriftligt och muntligt

- samtala om texter (handling och budskap

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Läsa/läsförståelse/textsamtal

Läsförståelse

 • Ml  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Ml  C 6   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
 • Ml  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
>>>
>>>
>>>
>>>
Lässtrategier
Hur du använder olika lässtrategier
Förstår att jag behöver anpassa läsningen för att förstå och använder någon strategi för att bättre förstå det jag just läst om jag blir påmind.
Om jag inte helt förstår det jag läser använder jag på egen hand någon strategi, oftast samma.
Jag anpassar min läsning och använder oftast flera olika strategier när jag läser för att bättre förstå det jag läser.
Jag använder mig medvetet av olika strategier för att förstå det jag läser. Jag väljer automatiskt lämplig strategi utifrån text och sammanhang.
Samtal om text
Hur du deltar i samtal om text och din förmåga att fokusera på det som är väsentligt och relevant för förståelsen.
I samtalen deltar jag genom att lyssna eller hålla med. Jag kan också redogöra för några händelser eller fakta från texten.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag blandar relevanta och mindre viktiga händelser från boken. Det går bättre om jag får hjälp genom stödfrågor.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Oftast är det jag säger både väsentligt och relevant. Jag kan urskilja de viktigaste händelserna eller fakta.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag för diskussionen framåt genom att anknyta till andras tankar och själv säga saker som är både väsentliga och relevanta. Jag urskiljer nyckelbegrepp, reflekterar och värderar kring handling, karaktärer m.m.
Skriva
Hur du svarar på läsförståelsefrågor och skriver om det du läser:
Mina svar och texter är enkla och blandar både viktiga och mindre viktiga saker.
Mina svar och texter är enkla men innehåller ändå framför allt sånt som är viktigt. Jag tolkar en del "mellan raderna".
Mina svar och texter är utförliga och innehåller sånt som är viktigt med förklaringar till mina tankar om det som står "mellan raderna".
Mina svar och texter är utförliga och innehåller allt som är viktigt och väsentligt med tydliga förklaringar till mina tankar om det som står "mellan raderna".
ordbok
Din förmåga att kunna hitta orden du söker på ett snabbt och effektivt sätt.
Eftersom jag inte är helt säker på hur man söker efter ordens betydelse behöver jag ibland hjälp att hitta.
Jag är ganska säker hur man söker efter ordens betydelse och hittar oftast rätt ord på egen hand.
Jag är säker på hur man söker efter ordens betydelse och hittar alltid ordet jag söker.
högläsning
Din förmåga att läsa med flyt och inlevelse.
Jag läser en del ord som ordbilder och ljudar en del. Läsningen flyter inte helt.
Jag läser till största delen med flyt men följer inte alltid interpunktionen.
Jag läser flytande och följer interpunktionen.
Jag läser flytande, följer interpunktionen och levandegör det jag läser genom inlevelse i rösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: