Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 De fyra räknesätten.

Skapad 2018-10-30 21:44 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion - veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde - kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000 - kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning - kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning Multiplikation och division - kunna räkna multiplikation och division i huvudet - förstå hur multiplikation och division hör ihop - kunna multiplicera med 10, 100 och 1000 - kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering:

 

HT18 - vecka 34-46

 

Begreppslista:

Platsvärde

Utvecklad form

Tallinje

Udda tal

Jämna tal

Avrundning

Addition

Subtraktion

Term

Summa

Differens

Multiplikation

Faktor

Kvot

Produkt

Division

Nämnare

Täljare

Kvot

Hälften

 

Arbetssätt:

Arbeta med de fyra räknesättens begrepp och samband.

Arbeta med problemlösning och strategierna gissa och pröva samt rita. Arbeta in en arbetsgång vid problemlösning: Läs uppgiften! Vad ska jag ta reda på? Vad får jag reda på? Vilket räknesätt och strategi ska jag använda mig av? Svara med hel mening och enhet!

Färdighetsträna de fyra räknesätten mha  spel, appar och webbsidor och matematikboken.

Gemensamma matematiska samtal  i hela gruppen samt i mindre grupper och i par. Vi använder oss av metoden EPA, där du funderar enskilt först sedan sker ett par/mindre gruppsamtal och till sist har vi ett avslutande samtal i hela undervisningsgruppen.

Inom varje område kommer du få välja på vilken nivå du vill börja beroende på dina förkunskaper, tre olika nivåer och en utmaningsnivå. 

Efter avslutat arbetsområde kommer vi att utvärdera våra olika arbetssätt samt ha enskilda samtal kring val av arbetsnivå.

 

Bedömning:

Formativ bedömning sker fortlöpande.

En summativ bedömning i form av två diagnoser och ett avslutande prov på problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Problemlösning

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett... fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med... anpassning till problemets karaktär.
På väg mot
...i huvudsak ...viss
...relativt väl ...förhållandevis god
...väl ...god
Kunskapskrav
Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett... fungerande sätt. och för... underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Eleven kan... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
På väg mot
...i huvudsak ...enkla och till viss del ...bidra till att ge något
...relativt väl ...utvecklade och relativt väl ...ge något
...väl ...välutvecklade och väl ...ge

Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i... sammanhang på ett... fungerande sätt.
På väg mot
...grundläggande ...välkända ...i huvudsak
...goda ...bekanta ...relativt väl
...mycket goda ...nya ...väl
Kunskapskrav
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett... fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra... resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
På väg mot
...i huvudsak ...enkla
...relativt väl ...utvecklade
...väl ...välutvecklade

Metod

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring med... resultat.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss anpassning ...tillfredställande
...ändamålsenliga ...relativt god anpassning ...gott
...ändamålsenliga och effektiva ...god anpassning ...mycket gott

Kommunikation

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett... sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
...i huvudsak fungerande ...viss
...ändamålsenligt ...förhållandevis god
...ändamålsenligt och effektivt ...god

Resonemang

Föra och följa matematiska resonemang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för resonemangen framåt.
...för resonemangen framåt.
...för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: